Ρυθμιστικές και άλλες πληροφορίες για τη χώρα σας

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμιστικές πληροφορίες της χώρας σας που αφορούν τα προϊόντα της Sony.

Ενεργειακή απόδοση

Πληροφορίες οικολογικής σχεδίασης για εξωτερικά τροφοδοτικά:

Αναφορικά με τις πληροφορίες για τις απαιτήσεις του οικολογικού σχεδιασμού εξωτερικών τροφοδοτικών, σε συμμόρφωση με το Παράρτημα ΙΙ, σημείο 2(β) του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1782 ΤΗΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Οκτωβρίου 2019 για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των εξωτερικών τροφοδοτικών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 278/2009 της Επιτροπής, ανατρέξτε στον σύνδεσμο, όπου μπορείτε να αναζητήσετε τις πληροφορίες εξωτερικών τροφοδοτικών ανά όνομα μοντέλου εξωτερικού τροφοδοτικού:

Πώς να κατανοήσετε την αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ

Τα σήματα ενεργειακής απόδοσης είναι αλφαβητικές κλίμακες αξιολόγησης που κυμαίνονται από το "A++" (μεγαλύτερη απόδοση) έως το "F" (μικρότερη απόδοση). Σύμφωνα με τον κανονισμό 1062/2010 της ΕΕ, όλες οι τηλεοράσεις που διατίθενται προς πώληση στα καταστήματα ή στο διαδίκτυο πρέπει να φέρουν σήμα ενεργειακής απόδοσης. Επί του παρόντος χρησιμοποιείται αυτή η σήμανση ενεργειακής απόδοσης. Τα όρια για τις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης προσαρμόζονται ανά διαστήματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενεργειακή απόδοση

Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας XYZ kWh/έτος βασίζεται στην κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης με λειτουργία 4 ωρών την ημέρα για 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

Στη Sony αποτελεί πάγια δέσμευσή μας η ανάπτυξη και η κατασκευή προϊόντων ολοένα και πιο ενεργειακά αποδοτικών σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα. Οι περισσότερες τηλεοράσεις μας διαθέτουν αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης A++ έως A, ενώ δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση χαμηλότερη από B.

Επιστροφή/Ανακύκλωση

Απόρριψη αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE), μπαταριών και συσκευασιών

Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές, καθώς και οι συσκευασίες τους, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται ως οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται σε ένα ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής. Για λόγους αποσαφήνισης, υπάρχει ένα σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα και στις μπαταρίες. Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb), εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μόλυβδο.

Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη προϊόντων, μπαταριών και συσκευασιών, βοηθάτε στην πρόληψη των ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Ανάλογα με την τοποθεσία σας, είναι επίσης δυνατή η απόρριψη χαρτιών που δεν χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες, όπως εγχειριδίων χρήσης και CD/DVD, μέσω αποκλειστικών συστημάτων αποκομιδής. Η ανακύκλωση αυτών των υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και την ανακύκλωση των προϊόντων, των μπαταριών ή των συσκευασιών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία. Στην περίπτωση που για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων τα προϊόντα απαιτούν μόνιμη σύνδεση με ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο σωστός χειρισμός των μπαταριών και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, θα πρέπει να παραδίδετε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για όλες τις υπόλοιπες μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα του εγχειριδίου χρήσης σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Αφαιρέστε την μπαταρία και παραδώστε την στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μπαταριών.

Οδηγία WEEE

Μην απορρίπτετε ποτέ ηλεκτρονικές συσκευές με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να ανακυκλώνονται ξεχωριστά.

Οδηγία περί μπαταριών

Μην απορρίπτετε ποτέ μπαταρίες με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να ανακυκλώνονται ξεχωριστά.

REACH

Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών προϊόντων

Εκτός από τις δικές μας προσπάθειες για τον περιορισμό της χρήσης επιβλαβών ουσιών, με βάση τον Κανονισμό 1907/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), απαιτείται από τις εταιρείες που λειτουργούν εντός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Sony, να συμμορφώνονται με διάφορες νομικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τη χρήση "Ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία" (SVHC) και είναι καταγεγραμμένες στο λεγόμενο "Κατάλογο υποψηφίων ουσιών REACH", στα προϊόντα μας.