• Περίβλημα

    Ξεχωριστό 2 δρόμων

   • Διάμετρος

    6 1/2" (16cm)

   • Ευαισθησία

    88 + 2dB(1W,1m)

   • Ονομαστική ισχύς (W)

    60

   • Τύπος διαφράγματος

    Κώνος

   • Υλικό διαφράγματος

    HOP + αραμιδική ίνα

   • Μαγνητικό υλικό

    Φερρίτης

   • Τύπος διαφράγματος

    ΘΟΛΟΣ

   • Διάμετρος (cm)

    2,3

   • Υλικό διαφράγματος

    Tetron