Αν αναβαθμίσατε με επιτυχία τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray χρησιμοποιώντας την "Αναβάθμιση μέσω δικτύου" στην παραπάνω ενότητα, δεν χρειάζεται να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία.

Μοντέλα που αφορά:

 • BDP-S350
 • BDP-S550
 • BDP-S5000ES

Εάν το μοντέλο της συσκευής αναπαραγωγής BD δεν είναι κάποιο από όσα παρατίθενται κάντε κλικ εδώ για επιλογή του κατάλληλου μοντέλου.

Προειδοποίηση:

 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες αναβάθμισης. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία αναβάθμισης και να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.
 • Θα γίνει επαναφορά της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά την εγκατάσταση της αναβάθμισης, θα χρειαστεί να επαναδιαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής.
 • Χρησιμοποιήστε έναν ολοκαίνουργιο εγγράψιμο δίσκο CD-R για την εγγραφή της αναβάθμισης υλικολογισμικού. Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην μπορεί να διαβάσει σωστά βρώμικους δίσκους ή δίσκους με γρατσουνιές.
 • Συνιστώμενο λειτουργικό σύστημα για τον υπολογιστή που θα κάνει λήψη της αναβάθμισης υλικολογισμικού:
  • Windows® Vista®, Windows® XP ή Windows® 7, είναι τα συνιστώμενα λειτουργικά συστήματα.
 • Απαιτείται υπολογιστής που διαθέτει μονάδα εγγραφής CD.

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής:

 • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray.
 • Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™.
 • Αν η συσκευή αναπαραγωγής αρχίσει να αναπαράγει έναν δίσκο, πατήστε το κουμπί "STOP" και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην τηλεόραση η μπλε οθόνη Sony Blu-ray Disk™ προτού συνεχίσετε.
 • Στο "xross media bar™" (XMB™), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το "Setup" [Διαμόρφωση] > "System Settings" [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στη συσκευή Blue-ray, όπως παρακάτω:

  SOFTWARE VERSION XX.X.024

  Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 024 ή υψηλότερος, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε αυτήν την αναβάθμιση υλικολογισμικού.


Διαδικασία λήψης:

 1. Κάντε λήψη του αρχείου UPDATA_07X024.ZIP σε έναν κατάλογο προσωρινής αποθήκευσης ή λήψης (σημειώστε τον κατάλογο για να ανατρέξετε σε αυτόν).

 2. Μεταβείτε στον κατάλογο όπου έγινε λήψη του αρχείου και επιβεβαιώστε ότι το μέγεθος του αρχείου UPDATA_07X024.ZIP είναι 52.019.073 byte.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο UPDATA_07X024.ZIP και κάντε κλικ στο "Ιδιότητες".

 4. Στην οθόνη "Ιδιότητες του UPDATA_07X024.ZIP", επιβεβαιώστε ότι το "Μέγεθος:" που εμφανίζεται είναι "49,6 MB (52.019.073 byte)".  Μεγέθυνση εικόνας


 5. Εκτελέστε αποσυμπίεση του αρχείου UPDATA_07X024.zip στη θέση της αρεσκείας σας.

 6. Τα αρχεία που αποσυμπιέστηκαν θα έχουν τα ονόματα "BD07-VUD.BIN" και "SONY-VUD.ID".

 7. Για να δημιουργήσετε έναν δίσκο αναβάθμισης υλικολογισμικού, εγγράψτε τα αποσυμπιεσμένα αρχεία ("BD07-VUD.BIN" και "SONY-VUD.ID") στο ριζικό κατάλογο ενός CD-R.

Σημαντικές σημειώσεις:

 • Κατά τη χρήση λογισμικού εγγραφής δίσκων DVD/CD, επιλέξτε τη μορφή UDF.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι οριστικοποιημένος.
 • Βεβαιωθείτε ότι η δημιουργία του δίσκου πραγματοποιήθηκε σωστά χωρίς σφάλματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ξαναδημιουργήστε ένα νέο δίσκο αναβάθμισης.
 • Μη δημιουργήσετε το δίσκο αναβάθμισης χρησιμοποιώντας κάποια άλλη διαδικασία, διαφορετική από αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού:

 • Προειδοποίηση:  - Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την αποσυνδέσετε από την παροχή ρεύματος. Αν γίνει αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής σας και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή της.

  - Μην πατήσετε κανένα κουμπί, εσκτός από τα αναφερόμενα στις οδηγίες, μέχρι να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση. Αν γίνει αυτό, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής σας και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αποτέλεσμα να απαιτείται επισκευή της.
 • Πριν ξεκινήσετε :
 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.

 2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.

 3. Τοποθετήστε το δίσκο αναβάθμισης στη συσκευή αναπαραγωγής και κλείστε τη θήκη του δίσκου.

 • Εκτέλεση της αναβάθμισης:
 1. Αφού φορτωθεί ο δίσκος, στην τηλεόραση θα εμφανιστεί το μήνυμα "Perform version update?" [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;].

 2. Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, επιλέξτε "OK" και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί ENTER.

 3. Αρχίζει η αναβάθμιση και στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται το "VUP". (Η οθόνη της τηλεόρασης μαυρίζει).

 4. Στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζεται μια σειρά διαφορετικών μηνυμάτων.

 5. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανιστεί το "FINISH" [Τερματισμός].
  Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.

 6. Αφαιρέστε το δίσκο αναβάθμισης από τη συσκευή αναπαραγωγής.

 7. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής BD και εκτελέστε το EASY SETUP σύμφωνα με τις υποδείξεις που εμφανίζονται στην οθόνη.

 8. Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι 024, η ενημέρωση υλικολογισμικού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Πιθανά προβλήματα σε σχέση με τη μέθοδο δίσκου αναβάθμισηςΔεν εξάγεται ο δίσκος αναβάθμισης

Αν ο δίσκος αναβάθμισης δεν εξάγεται, ακόμα και όταν εμφανίζεται η ένδειξη "FINISH" [Τέλος], ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
 2. Επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος ενώ πατάτε το κουμπί "Ανοίγματος/κλεισίματος" στη συσκευή αναπαραγωγής.
 3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Ανοίγματος/κλεισίματος" στη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να ανοίξει η θήκη.
 4. Αφαιρέστε το δίσκο.
  Σημειώστε ότι δεν λειτουργεί το πάτημα του κουμπιού "Ανοίγματος/κλεισίματος" στο τηλεχειριστήριο. Χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί "Ανοίγματος/κλεισίματος" στη συσκευή αναπαραγωγής Blue-ray.


Στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται το "SYS ERR" ή το "VUP NG".

 1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί "POWER" για αρκετά δευτερόλεπτα, μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.
 2. Πατήστε ξανά το κουμπί "POWER" για να συνεχίσετε τη διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού.
 3. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της αναβάθμισης, αφαιρέστε το δίσκο αναβάθμισης από τη συσκευή αναπαραγωγής και διαγράψτε τα αρχεία αναβάθμισης από τον υπολογιστή σας.
 4. Κάντε ξανά λήψη της αναβάθμισης και ακολουθήστε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα νέο δίσκο αναβάθμισης και να εγκαταστήσετε την αναβάθμισης υλικολογισμικού.
 5. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Sony.


Δεν εμφανίζεται το "VUP" στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής όταν τοποθετείται ο δίσκος αναβάθμισης.

Αφαιρέστε το δίσκο αναβάθμισης από τη συσκευή αναπαραγωγής και διαγράψτε τα αρχεία αναβάθμισης από τον υπολογιστή σας. Κάντε ξανά λήψη της αναβάθμισης και ακολουθήστε ολόκληρη την παραπάνω διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα νέο δίσκο αναβάθμισης και να εγκαταστήσετε την αναβάθμισης υλικολογισμικού.Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.

Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής, κρατώντας το δίσκο αναβάθμισης στη θήκη. Η αναβάθμιση θα πρέπει να ξαναξεκινήσει αυτόματα.Δεν είναι δυνατή η αποσυμπίεση του αρχείου αναβάθμισης UPDATA_07X024.ZIP που έκανα λήψη από την διαδικτυακή τοποθεσία αναβάθμισης.

Ενδέχεται να απέτυχε η λήψη. Διαγράψτε το αρχείο λήψης και κάντε ξανά λήψη του αρχείου αναβάθμισης.Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.

Επικοινωνήστε με τη Sony.