Εγκατάσταση

Graphics Driver (AMD) - 8.811.1.4000

What is this?
This is an updated graphics driver.

What does it fix?
When connecting a display by VGA or HDMI in S3 (sleep) state, the display remains black after resuming from sleep.

Manual installation instructions
  1. Exit all running programs.
  2. Download this update and save it to your hard drive.
  3. When the download is completed, locate the downloaded file in the location you specified.
  4. Double-click EP0000600261.exe to run it.
  5. Wait while the wizard updates your software.
  6. When the installation is complete, restart the VAIO.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

  • EP0000600261.exe

Αρχιτεκτονική αρχείου

  • 64 bit

Μέγεθος αρχείου

  • 126 MB

Ημερομηνία κυκλοφορίας

  • 51-32-2011