Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η ενημέρωση είναι απλή, ενώ, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 12/04/2012
 • Όνομα: Αναβάθμιση του υλικολογισμικού συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στην έκδοση 6.00
 • Μοντέλα που αφορά: BDP-S500
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
 • Περιορισμοί: μόνο για χρήση με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.

Your firmware may already be up to date, especially if you have a new Blu-ray player model. If the version number is 6.00 or higher, you do not need to update.

If you're not sure, it's easy to check which version of firmware you have:

 1. Turn on your TV and check it’s tuned to the input your Blu-ray player is connected to, so if the player is connected to the HDMI 2 socket, choose HDMI 2 as the input.
 2. Turn on the Blu-ray player. If it starts to play a disc, press STOP and wait until you see the Sony Blu-ray screen on the TV screen.
 3. Press SYSTEM MENU on the remote control.
 4. In the "SYSTEM MENU" screen highlight Setup and select ENTER.
 5. Highlight Video Setup and select ENTER.
 6. Highlight TV Type and select ENTER.
 7. Press the BLUE button on the remote control.
 8. On the TV screen, the firmware version will be displayed - if the version number is 6.00 or higher, you already have the most recent firmware version.

What you need

 • A computer with a CD writer
 • A brand new recordable CD-R, clean and not scratched

Notes:

 • The downloaded file will create an ISO Image (a disk image of an ISO 9660 file system).
 • Most CD burning software can write ISO files to a disc. For more information, please check the help section of your software.

How to make sure the update goes smoothly

Updating is usually very simple. Here's how you can make sure it works first time:

 • Read the instructions carefully or you could end up damaging your Blu-ray player.
 • Don't turn the Blu-ray player off - or disconnect it from the power - while it's updating.
 • Don't press any buttons, except the ones mentioned in the instructions.

Download the update to your computer:

 1. Read and agree to the terms and conditions
 2. Download the file UPDATE_BDPS500_VER0600.exe to your computer - remembering which directory you download it to.
 3. Find the file on your computer, right-click on it and click Properties. Check the size is 50.1 MB (52,556,288 bytes bytes).

  File properties

Create the disc:

 1. Extract the file to your computer by double clicking it- an ISO Image will be extracted.
 2. Write the extracted ISO file to a blank recordable CD-R. Using CD burning software? Make sure that you select the “Burn Image” option when creating the disc.

Transfer the update to your player

First get the equipment ready, then transfer the update to your player.

Get the equipment ready:

 1. Turn on your TV and check it's tuned to the input your Blu-ray player is connected to. (So if the player is connected to the HDMI 2 socket, choose HDMI 2 as the input.)
 2. Turn on the Blu-ray player.
 3. Put the disc in the player, and close the disc tray.

Transfer the update:

 1. After the disc loads, the update starts automatically.
 2. The message DISC-DWLD appears on the front panel display.
 3. The player will turn off and on automatically. - Don't use or turn off the player until the update is complete.
 4. A series of messages will appear in the front panel display.- Don't use or turn off the player until the update is complete.
 5. After 20 minutes (approximately) the disc tray will open. - Do not remove the disc from the player nor close the tray. The update is still in progress.
 6. The update is completed when the message DL OKappears in the front panel display.
 7. Remove the disc and turn on the player. - It can take about 90 seconds for the player to display a picture on the TV.
 8. Check the player firmware version again by following the steps in Do I need to update?

Troubleshooting

What to do if you have problems updating your Blu-ray player firmware using your PC and a disc.

 • The update disc will not eject altough "DL OK" is displayed on the front panel display.
  Follow these steps:
  1. Turn on the player and immediately (within one second time) press the STOP button of the player.- Pressing the STOP button from the remote control will not work.
  2. The disc tray will open and the player will automatically turn off.

 • The message “WRT FAILED” is displayed on the player front panel display
  Follow these steps:
  1. Turn off the player by pressing the POWER button a few seconds.
  2. Press the power button again.
  3. The process will automatically restart.
  The problem persists?
  1. Remove the disc from the player,
  2. Delete the downloaded update file on your computer.
  3. Repeat all the update procedure from the beggining.

 • The message "DISC-DWLD" is not displayed on the front panel displayed after the disc has been inserted.
  1. Remove the disc from the player,
  2. Delete the downloaded update file on your computer.
  3. Repeat the update procedure from the beggining.

 • The message "DISC-DWLD 02" is not displayed on the front panel display after the disc has been inserted.
  This means that your player already has been already updated. You don't need to update the player.

 • All my personal settings have been deleted after the update
  This is normal. The player will reset to the factory settings.

 • How can I check that the update disc was correctly created with my CD burning software?
  Please review that the disc name is “BDPW-00600” after being created.

 • The power went off while the update was in progress.
  Turn the player on keeping the update disc in the tray. The update will restart automatically.

 • When I double-click the downloaded UPDATE_BDPS500_VER0600.exe, the ISO file is not created and the following error message appears: “Win32 Cabinet Self-Extraction”.
  The download may have failed. Delete the file and download it again.

 • When I turn on the player once the update has finished, nothing appears in the TV screen.
  If after 2 minutes nothing appears, please contact Sony Customer Support.

 • When I turn on the player, after the update procedure has finished, the message “POWER ON” appears on the TV screen or on the player's front panel display.
  Please contact Sony Customer Support.

 • The update has been going for over 50 minutes and hasn't finished
  Please contact Sony Customer Support.

 • The messages “INCOMPLETE”/”NEED DISC” are displayed on the player front panel display.
  The update hasn't been completed.
  1. Put the disc back in the player.
  2. Turn off the player by pressing the “POWER” button on the player for 5 seconds
  3. Turn the player on again to automatically restart the update procedure.