Ισχύει για τα μοντέλα

Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για τα παρακάτω μοντέλα συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD:

 • BDV-E670W / E370 / E870 / E970W / F500 / F700 / IZ1000W

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Η διαδικασία ενημέρωσης είναι απλή και, με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, μπορείτε να αξιοποιήσετε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray που διαθέτετε.

 • Όνομα: Ενημέρωση υλικολογισμικού συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD στην έκδοση M04.R.789
 • Ημερομηνία κυκλοφορίας: 02/01/2015
 • Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις:
  • Βελτίωση της ασφάλειας κρυπτογράφησης
 • Περιορισμοί: Μόνο για χρήση με συστήματα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες

Απαιτήσεις συστήματος

Το υλικολογισμικό σας ενδέχεται να είναι ήδη ενημερωμένο, ειδικά αν διαθέτετε ένα νέο μοντέλο συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD. Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M04.R.789 ή μεταγενέστερος, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ενημέρωση.

Αν δεν είστε σίγουροι, είναι εύκολο να ελέγξετε ποια έκδοση υλικολογισμικού διαθέτετε:

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συντονισμένη στην είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένο το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD, οπότε αν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI 2, επιλέξτε "HDMI 2" ως την είσοδο σήματος
 2. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "FUNCTION" μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη πρόσοψης η λειτουργία "BD/DVD"
 3. Αν αρχίσει να αναπαράγεται ένας δίσκος, πατήστε το κουμπί STOP και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη μενού XrossMediaBar™ [XMB™]
 4. Στο μενού XrossMediaBarTM, επισημάνετε την επιλογή Setup [Ρύθμιση] > System Settings [Ρυθμίσεις συστήματος] και, στη συνέχεια, επιλέξτε ENTER χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο
 5. Επισημάνετε την επιλογή System Information [Πληροφορίες συστήματος] και επιλέξτε ENTER
 6. Στην οθόνη της τηλεόρασης, ο αριθμός έκδοσης του υλικολογισμικού εμφανίζεται ως εξής: "Software Version M04.R.789" - αν ο αριθμός έκδοσης είναι M04.R.789 ή μεταγενέστερος, διαθέτετε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.

Εγκατάσταση

Υπάρχουν 2 εύκολοι τρόποι να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD:

 1. Sony Οικιακός ήχος και βίντεο : Αρχεία υλικολογισμικού για λήψη  

  • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες πριν κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται η συσκευή αναπαραγωγής ή να πρέπει να επισκευασθεί
  • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα λογισμικού προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System που πωλούνται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες
  • Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο αναβάθμισης, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια ενεργή σύνδεση στο Internet.
  • Προκειμένου να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια συμβατή τηλεόραση.
  • Η διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού συνήθως διαρκεί περίπου 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και τη σύνδεση δικτύου

  Οδηγίες:

  • Πριν ξεκινήσετε :
  1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  2. Συνδέστε την υποδοχή LAN στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System με την πηγή Internet που διαθέτετε μέσω καλωδίου Ethernet.

  3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  4. Αν υπάρχει δίσκος μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής, αφαιρέστε το δίσκο.

  • Εκτέλεση της αναβάθμισης:
  1. Στο μενού xross media bar™, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Setup - Network Update [Διαμόρφωση - Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

  2. Το μήνυμα "Perform version update?" [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;] θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.

  3. Επιλέξτε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.

  4. Η διαδικασία λήψης θα αρχίσει και η οθόνη λήψης θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

  5. Κατά τη λήψη εμφανίζεται το μήνυμα "*/9" στην τηλεόραση, καθώς και στην οθόνη ενδειξεων της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.

   Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της λήψης.

  6. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιείται έναρξη της αναβάθμισης και στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATING".

  7. Κατά την εγκατάσταση της αναβάθμισης εμφανίζεται η ένδειξη "UPDATING" στην οθόνη της πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής.

  8. Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα έχει ολοκληρωθεί όταν στην οθόνη πρόσοψης της συσκευής αναπαραγωγής εμφανιστεί το "COMPLETE" [Τερματισμός].

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Μη χρησιμοποιήσετε και μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί αυτό το μήνυμα. Διαφορετικά, ενδέχεται η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί.

  9. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

  10. Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.

  11. Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού για να επιβεβαιώσετε ότι η αναβάθμιση εγκαταστάθηκε με επιτυχία.

   Σημείωση: Αν τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού έκδοσης είναι 789, η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχημένη.

  Πιθανά προβλήματα σε σχέση με την ενημέρωση μέσω δικτύου


  Στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζονται εναλλακτικά οι ενδείξεις "UPDATE" [Ενημέρωση] και "INCOMPLETE" [Ημιτελής].

  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο ρεύματος
  2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD
  3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου
  4. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της αναβάθμισης, επικοινωνήστε με τη Sony

  Κατά την εκτέλεση της αναβάθμισης μέσω δικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης] και δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

  Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου. Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD είναι κατάλληλες.

  1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι τοποθετημένο στην υποδοχή.
  2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και επιβεβαιώστε ότι το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD έχει τη δική του διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης στο πεδίο εισαγωγής "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].
  3. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου

  Η συσκευή απενεργοποιήθηκε κατά την ενημέρωση.

  Ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα. Στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.


  Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD ενεργοποιείται μετά την εκτέλεση της αναβάθμισης, στην οθόνη πρόσοψης εμφανίζεται συνέχεια το μήνυμα "WELCOME" [Καλωσορίσατε].

  Επικοινωνήστε με τη Sony.


  Η αναβάθμιση (όχι η λήψη) του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώνεται, αφού εκτελεστεί για περισσότερα από 30 λεπτά.

  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετά από αρκετά λεπτά
  2. Ενεργοποιήστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD
  3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου
  4. Επικοινωνήστε με τη Sony


  Το σύστημα δεν παράγει σήμα 3D μετά από μια ενημέρωση της λειτουργίας 3D, ακόμα και όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία 3D.  Συνδέστε την τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία 3D μέσω HDMI.

  Κάντε τα εξής:

  1. Πατήστε ""HOME"".
   Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού
  2. Πατήστε για να επιλέξετε "Setup" [Ρύθμιση].
  3. Πατήστε για να επιλέξετε "Screen Settings" [Ρυθμίσεις οθόνης] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter
  4. Πατήστε για να επιλέξετε "Output Video Format" [Μορφή εξόδου βίντεο] και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.
  5. Πατήστε για να επιλέξετε "HDMI" και, στη συνέχεια, πατήστε Enter
  6. Επιλέξτε "Auto" [Αυτόματα] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • UPDATA_M04R789.ZIP