Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πληροφορίες για αυτή την αναβάθμιση (25/12/2014) :

Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα αναβαθμίζει το υλικολογισμικό του SMP-N100 στην έκδοση M05.R.086 και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Improves the encryption security

Πλεονεκτήματα που παρέχονται από προηγούμενες ενημερώσεις και περιλαμβάνονται στην έκδοση M05.R.086:

 • Προσθήκη υποστήριξης για τη λειτουργία Party Streaming™
 • Προσθήκη υποστήριξης για τη λειτουργία Renderer
 • Βελτίωση συνδεσιμότητας μέσω HDMI


Προειδοποίηση:

 • Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα προορίζεται μόνο για χρήση με το SMP-N100 όπως πωλείται στην Ευρώπη. Δεν πωλούνται όλα τα μοντέλα σε όλες τις χώρες.
 • Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες αναβάθμισης του υλικολογισμικού. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να διακοπεί η διαδικασία αναβάθμισης του υλικολογισμικού και να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής και μην την αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση του υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί το σύστημα.
 • Η συσκευή SMP-N100 που διαθέτετε θα επανέλθει στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μετά την εγκατάσταση της αναβάθμισης, θα χρειαστεί να επαναδιαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής.

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού του συστήματος:

 • Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.
 • Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.
 • Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το μενού xross media bar™ στην τηλεόραση προτού συνεχίσετε.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "Setup" [Διαμόρφωση] - "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επισημάνετε το "System Information" [Πληροφορίες συστήματος] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 • Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη στοη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου, όπως παρακάτω:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071

  Αν ο αριθμός έκδοσης είναι M.05.R.086 ή υψηλότερος, δεν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε αυτήν την αναβάθμιση υλικολογισμικού.

Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου SMP-N100 είναι δυνατή μόνον μέσω δικτύου.

 • Για να εκτελέσετε την αναβάθμιση, θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια διαδικτυακή πηγή μέσω καλωδίου Ethernet.
 • Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου" παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

 • Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες προτού κάνετε λήψη και εγκατάσταση οποιουδήποτε αρχείου. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες, ενδέχεται να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.
 • Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου και μην την αποσυνδέσετε από την πρίζα ρεύματος. Η διακοπή της τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση της ενημέρωσης υλικολογισμικού ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην αποκρίνεται ή να πρέπει να επισκευαστεί η συσκευή αναπαραγωγής.
 • Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο αναβάθμισης, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια ενεργή σύνδεση στο Internet.
 • Προκειμένου να εκτελέσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού, είναι απαραίτητο η συσκευή αναπαραγωγής να είναι συνδεδεμένη σωστά σε μια συμβατή τηλεόραση.

Η διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού συνήθως διαρκεί περίπου από 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος και τη σύνδεση δικτύου.

 1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι είναι συντονισμένη στις εισόδους στις οποίες είναι συνδεδεμένη η συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.
 2. Συνδέστε την υποδοχή LAN στη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων με την πηγή Internet που διαθέτετε, μέσω καλωδίου Ethernet.
 3. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.
 4. Στο μενού xross media bar™, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε "Setup" [Διαμόρφωση] - "Network Update" [Ενημέρωση μέσω δικτύου] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 5. Το μήνυμα "Perform version update?" [Εκτέλεση ενημέρωσης έκδοσης;] θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
 6. Επιλέξτε "OK" και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
 7. Η διαδικασία λήψης θα αρχίσει και η οθόνη λήψης θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.
 8. Κατά τη λήψη εμφανίζεται το μήνυμα "DL */9" στην οθόνη της τηλεόρασης.
  Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της λήψης.
 9. Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, πραγματοποιείται έναρξη της αναβάθμισης και στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η ένδειξη "VUP".
 10. Κατά την εγκατάσταση της αναβάθμισης εμφανίζεται η ένδειξη "VUP */9" στην οθόνη της πρόσοψης της τηλεόρασης.
  Σημείωση: Το "*" αλλάζει από το "0" έως το "9," υποδεικνύοντας την πρόοδο της αναβάθμισης.
 11. Η συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου θα τεθεί εκτόςλειτουργίας αυτόματα.
 12. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου.
 13. Ελέγξτε την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού για να επιβεβαιώσετε την επιτυχή εγκατάσταση της αναβάθμισης.

Σημείωση:

 • Εάν τα τελευταία τρία ψηφία του αριθμού έκδοσης είναι τα 086, τότε η αναβάθμιση του υλικολογισμικού ήταν επιτυχής.

Πιθανά προβλήματα σε σχέση με την ενημέρωση μέσω δικτύουΚατά την εκτέλεση της αναβάθμισης μέσω δικτύου, στην τηλεόραση εμφανίζεται το μήνυμα "Connection status cannot be confirmed" [Δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της κατάστασης σύνδεσης] και δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του υλικολογισμικού.

Το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται στη σύνδεση δικτύου. Επιβεβαιώστε ότι οι ρυθμίσεις δικτύου της συσκευής αναπαραγωγής SMP-N100 είναι κατάλληλες.

 1. Ελέγξτε το καλώδιο Ethernet για να διασφαλίσετε ότι είναι σωστά στερεωμένο στην υποδοχή "LAN" της συσκευής αναπαραγωγής αλλά και στην πηγή Internet.
 2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής αναπαραγωγής μέσω δικτύου και επιβεβαιώσετε ότι διαθέτει τη δική της διεύθυνση IP. Αν χρησιμοποιείτε έναν διακομιστή μεσολάβησης, εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή που χρησιμοποιείτε αντί για το όνομα κεντρικού υπολογιστή μεσολάβησης στο πεδίο εισαγωγής "Proxy Server" [Διακομιστής μεσολάβησης].
 3. Ακολουθήστε ξανά τις οδηγίες της διαδικασίας αναβάθμισης μέσω δικτύου.


Κατά τη διαδικασία αναβάθμισης προέκυψε διακοπή παροχής ρεύματος.

Θέστε ξανά τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων μέσω δικτύου σε λειτουργία και, κατόπιν, ακολουθήστε και πάλι τις οδηγίες αναβάθμισης μέσω δικτύου.Η διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου αποτελείται απο δύο μέρη, αρχικά τη λήψη και κατόπιν την αναβάθμιση. Μετά την ολοκλήρωση της λήψης, η διαδικασία αναβάθμιση υλικολογισμικού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αφού εκτελείται για περισσότερα από 30 λεπτά.

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα κι έπειτα επανασυνδέστε το μετά από μερικά λεπτά.
 2. Ενεργοποιήστε (ξανά) τη συσκευή SMP-N100.
 3. Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία αναβάθμισης μέσω δικτύου.
 4. Αν το σύμπτωμα δεν βελτιωθεί μετά την επανάληψη της αναβάθμισης, επικοινωνήστε με τη Sony.