• Για πελάτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή Imaging Edge Mobile:
  • Οι ενημερωμένες κάμερες δεν θα μπορούν πλέον να συνδεθούν στην εφαρμογή Imaging Edge Mobile. Αφού ενημερώσετε την κάμερα, εγκαταστήστε το Creators' App.
  • Για να συζεύξετε την κάμερα με το Creators' App, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Imaging Edge Mobile βρίσκεται στην τελευταία έκδοση (έκδ. 7.7.2 ή νεότερη).
  • Εάν χρησιμοποιείτε iPhone/iPad, μετά την ενημέρωση της κάμερας, απενεργοποιήστε το iPhone/iPad και ενεργοποιήστε το ξανά. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε την κάμερα με την εφαρμογή Creators' App.
 • Προφυλάξεις κατά την ενημέρωση από την έκδ.1.01 ή παλαιότερη
  • Κατά την ενημέρωση από την έκδ.1.01 ή παλιότερη, πρέπει να κάνετε ενημέρωση στην έκδ.1.05 πριν συνεχίσετε με την ενημέρωση στην έκδ.3.00. Κάντε ενημέρωση στην έκδ.3.00 μόνο αφού κάνετε πρώτα την ενημέρωση στην έκδ.1.05. Αν προσπαθήσετε να κάνετε ενημέρωση στην έκδ.3.00 χωρίς να κάνετε ενημέρωση στην έκδ.1.05, θα προκύψει σφάλμα και δεν θα μπορείτε να κάνετε ενημέρωση.
  • Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού συστήματος.
   Σημείωση: Αν εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης Date/Time (Ημερομηνία/Ώρα) όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ημερομηνία και την ώρα στις σωστές τιμές.
   1. Στη φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε Menu (Μενού).
   2. Επιλέξτε Setup (Ρύθμιση) Setup Option (Επιλογή ρύθμισης) → Version (Έκδοση).

Εάν υπάρχει ήδη η έκδ.1.05 ή νεότερη, κάντε ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού συστήματος.

Έκδ.1.05 (Για την έκδ.1.01 ή παλαιότερη)

πιο πρόσφατη ενημέρωση (Για την έκδ.1.05 ή νεότερη)