Κατά την ενημέρωση αυτής της έκδοσης, θα γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων της κάμερας. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις πριν από την ενημέρωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Save/Load Settings (Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων) για να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις σε μια κάρτα μνήμης και να τις εγγράψετε ξανά μετά την ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης των ρυθμίσεων και των στοιχείων που μπορούν να αποθηκευτούν, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων στον Οδηγό βοήθειας.

Windows

Mac