Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη

Λήψεις λογισμικού και ηλεκτρονικές εφαρμογές: Περιορισμοί και αποποιήσεις ευθυνών

Τυχόν προγράμματα οδήγησης, λογισμικό, προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων όλων των αναβαθμίσεων και ενημερώσεων), προσθήκες για προγράμματα περιήγησης, περιφερειακά και άλλες εφαρμογές, υπηρεσίες ή βοηθητικά προγράμματα με βάση τους υπολογιστές, τυχόν λογισμικό που διατίθεται σε Χρήστες σε σχέση με ή για να διευκολύνει την πρόσβαση σε, τυχόν εγγραφή που συνδέεται με αυτήν την τοποθεσία και όλοι οι φάκελοι και οι εικόνες, που ενσωματώνονται ή παράγονται από λογισμικό, προγράμματα και άλλο υλικό που διατίθεται για λήψη, ή ως απομακρυσμένη εφαρμογή ή υπηρεσία, από το περιεχόμενο της τοποθεσίας (Βοηθητικά προγράμματα) παρέχονται μέσω στήριξης και εξυπηρέτησης στους Χρήστες. Ο Τίτλος για τα Βοηθητικά προγράμματα (είτε έχει ληφθεί είτε όχι) δεν μεταφέρεται στους Χρήστες και ανήκει (όπως όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό) στη Sony, θυγατρικές της Sony ή τους σχετικούς δικαιοπαρόχους.

Η χρήση από το χρήστη τυχόν Βοηθητικών προγραμμάτων θα διέπεται επίσης από τους όρους τυχόν συνδεδεμένων ηλεκτρονικών ή μη εγγράφων, άδεια τελικού χρήστη ή άλλα σχετικά συμφωνητικά και όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από το σχετικό πωλητή ή δικαιοπάροχο (EULA) (που θα υπερισχύει αυτών των Όρων, στην περίπτωση τυχόν ασυνέπειας με αυτούς τους Όρους). Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν συνοδεύει κάποιο EULA ένα Βοηθητικό πρόγραμμα, το Βοηθητικό πρόγραμμα σας παρέχεται για έναν χρήστη, σε μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή βάση.

Τα βοηθητικά προγράμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όπως ορίζεται στην εφαρμοστέα EULA. Ο χρήστης δεν μπορεί να αναπαράγει, αντιγράψει, ενοικιάσει, μισθώσει, να πραγματοποιήσει ανάδρομη τεχνική έρευνα, αποσυμπίληση ή να πουλήσει Βοηθητικά προγράμματα, εκτός από το βαθμό στον οποίο επιτρέπεται ρητά στην EULA ή το εφαρμοστέο δίκαιο. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση βοηθητικών προγραμμάτων παραβιάζει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και η Sony ή ο σχετικός δικαιοπάροχος (ανάλογα με την περίπτωση) διατηρεί όλα τα δικαιώματα.
Η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ή της έκβασης που πηγάζει από τη χρήση Βοηθητικών προγραμμάτων. Η Sony δεν αποδέχεται τυχόν ευθύνη για την απώλεια δεδομένων ή την καταστροφή που προκαλείται από την εγκατάσταση ή χρήση οποιωνδήποτε από τα ληφθέντα Βοηθητικά προγράμματα ούτε παρέχει οποιαδήποτε άλλη εγγύηση ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τα Βοηθητικά προγράμματα. Η Sony συνιστά οι Χρήστες (και οι Χρήστες εγγυώνται ότι θα το πράξουν) να δημιουργούν πάντα και να διατηρούν ένα αντίγραφο όλων των δεδομένων σε υλικό (με ή στο οποίο θα εγκατασταθούν ή χρησιμοποιηθούν Βοηθητικά προγράμματα) πριν την εγκατάσταση ή χρήση τυχόν Βοηθητικών προγραμμάτων.
Η Sony και οι θυγατρικές της Sony δεν (εκτός όπως ρητά ορίζεται σε ισχύουσα EULA, εάν ισχύει) προσφέρουν υποστήριξη ή βοήθεια στη χρήση, εγκατάσταση ή συντήρηση τυχόν Βοηθητικών προγραμμάτων ή στην επίλυση προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της χρήσης ή εγκατάστασης Βοηθητικών προγραμμάτων.

Αναγνωρίζετε ότι τα Βοηθητικά προγράμματα, και τυχόν συνοδευτική τεκμηρίωση ή/και τεχνικές πληροφορίες μπορεί να υπόκεινται σε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ελέγχου εξαγωγών. Συμφωνείτε να μην εξαγάγετε ή επανεξαγάγετε τα Βοηθητικά προγράμματα, άμεσα ή έμμεσα, κατά παράβαση τυχόν τέτοιων νόμων ή κανονισμών.
Στις περιπτώσεις στις οποίες η Sony συμφωνεί (εγγράφως) να παρέχει τεχνική υποστήριξη σε σχέση με ένα προϊόν της Sony, θα παρέχει μόνο αυτήν την υποστήριξη για τα σχετικά προϊόντα της Sony με λειτουργικά συστήματα και άλλο λογισμικό στην ίδια μορφή και έκδοση όπως αποστέλλονται από το εργοστάσιο της Sony ή τις θυγατρικές της Sony, και μπορεί να επιλέξει να μην παρέχει υποστήριξη για προϊόντα της Sony στα οποία ενσωματώθηκαν ή φορτώθηκαν ακολούθως Βοηθητικά προγράμματα.

Τα εφαρμοστέα EULA μπορεί να επιβάλλουν πρόσθετη εγγύηση και αποκλεισμούς ευθύνης ή περιορισμούς σε Βοηθητικά προγράμματα.

Η λήψη τυχόν Βοηθητικού προγράμματος αποτελεί αποδοχή αυτών των Όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν μπορείτε να λάβετε τυχόν Βοηθητικό πρόγραμμα ή συνοδευτική ηλεκτρονική τεκμηρίωση.