Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας (το επίπεδο ασφαλείας που εμφανίζεται στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) θα είναι διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2021)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 • Θα πρέπει να ενημερώσετε και το Music Center for PC και το υλικολογισμικό Walkman στις τελευταίες εκδόσεις για να βελτιώσετε τη σταθερότητα σύνδεσης. Εάν δεν έχουν ενημερωθεί και τα δύο στην πιο πρόσφατη έκδοση, ενδέχεται το Music Center για PC και η συσκευή Walkman να μη συνδεθούν σωστά.
 • Η ημερομηνία και η ώρα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σωστά στο Walkman, διαφορετικά ενδέχεται να μην εμφανιστεί η ειδοποίηση ενημέρωσης. Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σωστές, ρυθμίστε τις χειροκίνητα.

Παλαιότερα οφέλη και βελτιώσεις

Δείτε προηγούμενα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Πληροφορίες αρχείου

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 4.02.00

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 18-03-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση υλικολογισμικού

Αν το Walkman σας έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση λογισμικού 4.02.00, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενημέρωση.

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → About device (Σχετικά με τη συσκευή).
 3. Το όνομα του μοντέλου και η έκδοση λογισμικού εμφανίζονται στην ενότητα Model & hardware (Μοντέλο και υλικό) και Build number (Αριθμός έκδοσης) αντίστοιχα.

Πριν από την αναβάθμιση

 • Φροντίστε να συνδεθείτε στο δίκτυο ενώ γίνεται η ενημέρωση.
 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Μετά την ενημέρωση, η ρύθμιση Wireless playback quality (Ποιότητα ασύρματης αναπαραγωγής) στη λειτουργία Bluetooth μπορεί να επανέλθει στην προεπιλεγμένη τιμή (LDAC-Connection pref.).
 • Η οθόνη Άδειες μπορεί να εμφανίζεται μετά την ενημέρωση. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 • Μεταφέρετε όλα τα δεδομένα από την μονάδα στον υπολογιστή, καθώς τα δεδομένα που θα παραμείνουν στο Walkman ενδέχεται να χαθούν κατά την ενημέρωση.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν με την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης.
 • Για την ενημέρωση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στο Walkman περίπου 2 GB. Ελέγξτε αν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος.
 • Αν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash, μεταφέρετε τυχόν δεδομένα που δεν χρειάζεστε στον υπολογιστή για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι το Walkman είναι σε κατάσταση φόρτισης και ότι υπάρχει υπολειπόμενη μπαταρία περίπου 60%.
 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Το κόστος επικοινωνίας θα επιβαρύνει τους χρήστες.

Σημαντική σημείωση

Για πελάτες που χρησιμοποιούν το Music Center for PC:

 • Για να βελτιώσετε τη σταθερότητα σύνδεσης, ενημερώστε το Music Center for PC και το λογισμικό της συσκευής Walkman στην τελευταία έκδοση.
 • Αν δεν είναι ενημερωμένα στην τελευταία έκδοση, η συσκευή Walkman ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί στο Music Center for PC.

Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά στο Walkman, ενδέχεται να μην εμφανιστεί η ειδοποίηση ενημέρωσης. Ελέγξτε ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά. Εάν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σωστές, ρυθμίστε τις χειροκίνητα.

Πώς να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Clock (Ρολόι) για να εμφανίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές, το Walkman εμφανίζει την ειδοποίηση ενημέρωσης. Αν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σώστες, ορίστε τη σωστή ημερομηνία και ώρα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
 3. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη πατώντας το (home στη γραμμή πλοήγησης) στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 5. Αγγίξτε τα στοιχεία μενού με την ακόλουθη σειρά: Settings (Ρυθμίσεις) – System (Σύστημα) – Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 6. Αν η επιλογή Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα) είναι ενεργοποιημένη, πατήστε Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα). Οι επιλογές Set date (Ορισμός ημερομηνίας) και Set time (Ορισμός ώρας) θα εμφανίζονται καθαρά κάτω από την επιλογή Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα).
 7. Πατήστε Set date (Ορισμός ημερομηνίας) και ορίστε τη σωστή ημερομηνία. Στη συνέχεια πατήστε OK για να επιστρέψετε στην οθόνη Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 8. Πατήστε Set time (Ορισμός ώρας) και ορίστε τη σωστή ώρα. Στη συνέχεια πατήστε OK για να επιστρέψετε στην οθόνη Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 9. Πατήστε Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα) για ενεργοποίηση.

Λήψη και εγκατάσταση

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Ενημέρωση μέσω Wi-Fi (ασύρματο δίκτυο LAN)
 • Ενημέρωση μέσω του Music Center for PC

Βήμα 1: Εγκαταστήστε την ενημέρωση

(1) Ενημέρωση μέσω Wi-Fi (ασύρματο δίκτυο LAN)

Πραγματοποιώντας σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, μπορείτε να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για να ενημερώσετε το Walkman σας. Όταν κυκλοφορεί νέο λογισμικό, η ειδοποίηση ενημέρωσης εμφανίζεται στην οθόνη όταν το Walkman συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.

 1. Συνδέστε το Walkman σε πηγή τροφοδοσίας.
 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδέσετε το Walkman στο διαδίκτυο.
 3. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 4. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → Advanced (Για προχωρημένους) → System updates (Ενημερώσεις συστήματος).
 5. Διαβάστε προσεκτικά το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν προσπαθήσετε να ενημερώσετε το λογισμικό, ίσως χρειαστεί να επιτρέψετε την πρόσβαση στον χώρο αποθήκευσης. Αν ναι, παράσχετε άδεια πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης.

(2) Ενημέρωση μέσω του Music Center for PC

Το Music Center for PC είναι μια εφαρμογή υπολογιστή για τη διαχείριση περιεχομένου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το Walkman. Κατά την εκκίνηση, το Music Center for PC συνδέεται με ένα διακομιστή ενημέρωσης μέσω του διαδικτύου και ελέγχει αυτόματα αν το Walkman διαθέτει πληροφορίες ενημέρωσης.

 1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να αποσυνδέσετε το Walkman από το διαδίκτυο.
 2. Ανοίξτε το Music Center for PC στον υπολογιστή.
 3. Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή.
 4. Στην οθόνη του Walkman θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Use USB for (Χρήση USB για). Πατήστε File Transfer (Μεταφορά αρχείων) στην οθόνη Use USB for (Χρήση USB για) και στη συνέχεια πατήστε OK.
 5. Η ειδοποίηση ενημέρωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή. Διαβάστε προσεκτικά το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδέσετε το Walkman στο διαδίκτυο.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

 1. Σύρετε την Αρχική οθόνη του Walkman προς τα επάνω.
 2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → About device (Σχετικά με τη συσκευή). Η έκδοση του λογισμικού εμφανίζεται στο στοιχείο Build number (Αριθμός έκδοσης).
 3. Αν η τιμή στην επιλογή Build number (Αριθμός έκδοσης) είναι 4.02.00, η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.