Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθέστε τη λειτουργία AI-based Real-time Tracking AF (Αυτόματη εστίαση παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη) και, εάν η δυνατότητα Touch Function (Λειτουργία αφής) έχει οριστεί σε Tracking AF (Αυτόματη εστίαση παρακολούθησης), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Real-time Tracking (Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο) για να παρακολουθείτε το θέμα ακόμη και κατά τη χειροκίνητη εστίαση
 • Προσθέστε τη λειτουργία Breathing Compensation (Αντιστάθμιση αναπνοής) για σταθερή γωνία θέασης κατά την εστίαση
 • Προσθέστε την έξοδο RAW 16-bit μέσω HDMI
 • Προσθέστε τη λειτουργία bokeh adjustment (προσαρμογή bokeh) για εύκολη προσαρμογή, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αλλαγές έκθεσης
 • Προσθέστε νέες δυνατότητες που υποστηρίζουν διπλή παραγωγή Υψηλού Δυναμικού Εύρους (HDR) και Τυπικού Δυναμικού Εύρους (SDR) για το SR Live
  • SDR Emulated Preview Display (Οθόνη προεπισκόπησης με προσομοίωση) στο EVF
  • SDR Gain Metadata Recording (Εγγραφή ενίσχυσης μεταδεδομένων)
 • Προσθέστε τη λειτουργία Picture Cache Recording (Εγγραφή εικόνας μνήμης Cache), η οποία υποστηρίζεται επίσης κατά τη λήψη με S&Q Motion (Αργή και γρήγορη κίνηση)
 • Εμφανίστηκε ο μετρητής στάθμης ήχου 4 καναλιών στην οθόνη
 • Προσθέστε κι άλλες χρήσιμες λειτουργίες

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση όλων των ενημερωμένων λειτουργιών, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθέτει τις επιλογές 100P και 120P στο μενού ρυθμού καρέ Slow & Quick Motion (Αργή και γρήγορη κίνηση) όταν ο κωδικοποιητής έχει ρυθμιστεί σε RAW ή RAW & XAVC-I
 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο η τιμή EI δεν εμφανίζεται σωστά κατά την αναπαραγωγή στη λειτουργία Cine EI
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες εκδόσεις, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • BODYDATA.DAT

Μέγεθος αρχείου

 • Για λειτουργικά συστήματα Windows: 533 MB (558 976 368 byte)
 • Για λειτουργικά συστήματα Mac: 559 MB (558 976 368 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 27-01-2022

Προετοιμασία

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος για το μοντέλο ILME-FX6. Τα δεδομένα ενημέρωσης της έκδοσης αποθηκεύονται πρώτα σε μια κάρτα SD τύπου SDXC ή σε μια κάρτα μνήμης CFexpress τύπου A και κατόπιν ενημερώνονται μέσω του ΜΕΝΟΥ.

Σημειώσεις:

 • Η κάρτα μνήμης CFexpress τύπου A αναφέρεται ως κάρτα CFexpress σε αυτήν τη διαδικασία.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ΜΕΝΟΥ, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

Έλεγχος της υπάρχουσας έκδοσης

Λειτουργικά συστήματα

Επιλέξτε Version (Έκδοση) → Version Number (Αριθμός έκδοσης) στο μενού Maintenance (Συντήρηση) για να εμφανίσετε την έκδοση του μοντέλου ILME-FX6.

Σημειώσεις σχετικά με την αναβάθμιση

 • Να συνδέετε πάντα το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC κατά την ενημέρωση. Αν είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα το πακέτο μπαταριών, η ενημέρωση θα συνεχιστεί αν αποσυνδεθεί το τροφοδοτικό AC.
 • Αποσυνδέστε τις συνδεδεμένες συσκευές (όπως συσκευές USB, SDI, HDMI, μικρόφωνο, αξεσουάρ υποδοχής) και εξαγάγετε κάθε μέσο που δεν χρησιμοποιείται στην ενημέρωση.
 • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SD, βεβαιωθείτε ότι είναι κάρτα μνήμης SDXC ή CFexpress. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες κάρτες SDXC ή CFexpress, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
 • Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SDXC ή CFexpress που έχει διαμορφωθεί στην υποδοχή κάρτας μνήμης με τη λειτουργία διαμόρφωσης της μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία διαμόρφωσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

Αποθήκευση δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης σε κάρτα SDXC ή CFexpress

 1. Τοποθετήστε τη διαμορφωμένη κάρτα SDXC ή CFexpress σε υπολογιστή.
 2. Αποθηκεύστε τα δεδομένα στον ριζικό κατάλογο της κάρτας SDXC ή της κάρτας CFexpress.

Σημείωση: Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού συστήματος

Σημείωση: Μην εκτελέσετε καμία από τις παρακάτω ενέργειες κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος. Η ενημέρωση έκδοσης δεν θα ολοκληρωθεί και μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας.

 • Μην αφαιρέσετε την κάρτα SDXC ή CFexpress
 • Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

 1. Τοποθετήστε την κάρτα SDXC ή CFexpress, στην οποία αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης, στην υποδοχή B της μονάδας.
  Σημείωση: Μόνο η υποδοχή B αναγνωρίζει τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης.
 2. Επιλέξτε Version (Έκδοση) → Version Up (Ενημέρωση έκδοσης) στο μενού Maintenance (Συντήρηση) και επιλέξτε Execute (Εκτέλεση).
  Σημείωση: Εμφανίζεται το μήνυμα Please use the AC Adapter (Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό AC). Αν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης, δεν είναι δυνατή η επιλογή του στοιχείου Version Up (Ενημέρωση έκδοσης).
 3. Επιλέξτε Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης ενημέρωσης έκδοσης.
  Σημείωση: Εμφανίζεται το μήνυμα Version Update VX.XXVY.YY (Ενημέρωση έκδοσης VX.XX → VY.YY) (όπου X.XX: αριθμός υπάρχουσας έκδοσης, Y.YY: αριθμός τελευταίας έκδοσης).
 4. Επιλέξτε ξανά Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης ενημέρωσης έκδοσης. Αρχίζει η ενημέρωση έκδοσης. Όταν αρχίσει η ενημέρωση έκδοσης, η ένδειξη πρόσβασης αναβοσβήνει. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 10 λεπτά (ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα με το συνδυασμό της παλιάς και της νέας έκδοσης ενημέρωσης). Όταν η ενημέρωση έκδοσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, η ένδειξη πρόσβασης σταματά να αναβοσβήνει και η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα.
  Σημείωση: Αν εμφανιστεί μαύρη οθόνη για 15 λεπτά ή περισσότερο, θέστε το διακόπτη ισχύος της μονάδας στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), αποσυνδέστε και κατόπιν τοποθετήστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και θέστε το διακόπτη ισχύος στη θέση ON (Ενεργοποίηση). Ελέγξτε τη διαδικασία ενημέρωσης έκδοσης και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης από το βήμα 1. Αν το πρόβλημα ενημέρωσης έκδοσης παραμένει και η ενημέρωση δεν είναι επιτυχής, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο επισκευών της Sony.
 5. Ελέγξτε ότι η έκδοση έχει ενημερωθεί (βλ. Έλεγχος της υπάρχουσας έκδοσης). Αν το λογισμικό συστήματος δεν έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση, ελέγξτε τη διαδικασία ενημέρωσης έκδοσης και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης από το βήμα 1.