Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Διορθώνει το πρόβλημα κατά το οποίο η τιμή EI δεν εμφανίζεται σωστά κατά την αναπαραγωγή στη λειτουργία Cine EI
 • Βελτιώνει τη συνολική σταθερότητα της μηχανής

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • BODYDATA.DAT

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 25-03-2021

Προετοιμασία

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος ILME-FX6.  Τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης αποθηκεύονται πρώτα σε μια κάρτα SD τύπου SDXC ή σε μια κάρτα μνήμης CFexpress τύπου A και κατόπιν ενημερώνονται μέσω του ΜΕΝΟΥ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Η κάρτα μνήμης CFexpress τύπου A αναφέρεται ως κάρτα CFexpress σε αυτό το έγγραφο.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ΜΕΝΟΥ, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

Έλεγχος της υπάρχουσας έκδοσης

Λειτουργικά συστήματα

Επιλέξτε Version (Έκδοση) →Version Number (Αριθμός έκδοσης) στο μενού Maintenance (Συντήρηση), για να εμφανίσετε την έκδοση του ILME-FX6.

Σημειώσεις σχετικά με την αναβάθμιση

 • Να συνδέετε πάντα τον παρεχόμενο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC κατά την ενημέρωση. Αν ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένο το πακέτο μπαταριών, η ενημέρωση θα συνεχιστεί αν ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC αποσυνδεθεί.
 • Αποσυνδέστε τις συνδεδεμένες συσκευές (όπως συσκευές USB, SDI, HDMI, μικρόφωνο, αξεσουάρ υποδοχής) και εξαγάγετε κάθε μέσο που δεν χρησιμοποιείται στην ενημέρωση.
 • Κατά τη χρήση κάρτας SD, διασφαλίζετε ότι είναι κάρτα μνήμης SDXC ή CFexpress. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες κάρτες SDXC ή CFexpress, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
 • Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SDXC ή CFexpress που έχει διαμορφωθεί στην υποδοχή κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαμόρφωσης της μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία διαμόρφωσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

Αποθήκευση δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης σε κάρτα SDXC ή CFexpress

 1. Τοποθετήστε τη διαμορφωμένη κάρτα SDXC ή CFexpress σε υπολογιστή.
 2. Κατεβάστε το αρχείο ZIP των δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης από την τοποθεσία λήψης δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης και αποθηκεύστε τα δεδομένα στον υπολογιστή.
 3. Αποσυμπιέστε το αρχείο ZIP για να ανακτήσετε τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης (επέκταση ονόματος αρχείου .dat) και αποθηκεύστε τα δεδομένα στο ριζικό κατάλογο της κάρτας SDXC ή CFexpress.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού συστήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εκτελέσετε καμία από τις παρακάτω ενέργειες κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος. Η ενημέρωση έκδοσης δεν θα ολοκληρωθεί και θα μπορούσε να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας.

 • Αφαίρεση/τοποθέτηση της κάρτας SDXC ή CFexpress
 • Απενεργοποίηση της μονάδας

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

 1. Τοποθετήστε την κάρτα SDXC ή CFexpress, στην οποία αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης, στην υποδοχή B της μονάδας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο η υποδοχή B αναγνωρίζει τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης.
 2. Επιλέξτε Version (Έκδοση) → Version Up (Ενημέρωση έκδοσης) στο μενού Maintenance (Συντήρηση) και επιλέξτε Execute (Εκτέλεση).
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται το μήνυμα Please use the AC Adapter (Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC). Αν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης, δεν είναι δυνατή η επιλογή του στοιχείου Version Up (Ενημέρωση έκδοσης).
 3. Επιλέξτε Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης ενημέρωσης έκδοσης.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εμφανίζεται το μήνυμα Version Update VX.XX (Ενημέρωση έκδοσης VX.XX) → VY.YY (X.XX:αριθμός υπάρχουσας έκδοσης, Y.YY: αριθμός πιο πρόσφατης έκδοσης).

 4. Επιλέξτε ξανά Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης ενημέρωσης έκδοσης. Αρχίζει η ενημέρωση έκδοσης. Όταν αρχίσει η ενημέρωση έκδοσης, η ένδειξη πρόσβασης αναβοσβήνει. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 6 λεπτά (ο χρόνος ποικίλει ανάλογα με το συνδυασμό της παλιάς και της νέας έκδοσης ενημέρωσης). Όταν η ενημέρωση έκδοσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, η ένδειξη πρόσβασης σταματά να αναβοσβήνει και η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εμφανιστεί μαύρη οθόνη για 15 λεπτά ή περισσότερο, θέστε το διακόπτη ισχύος της μονάδας στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), αποσυνδέστε και κατόπιν τοποθετήστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και θέστε το διακόπτη ισχύος στη θέση ON (Ενεργοποίηση). Ελέγξτε τη διαδικασία ενημέρωσης έκδοσης και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης από το βήμα 1. Αν το πρόβλημα ενημέρωσης έκδοσης παραμένει και η ενημέρωση δεν είναι επιτυχής, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο σέρβις της Sony.

 5. Ελέγξτε ότι η έκδοση έχει ενημερωθεί (βλ. Έλεγχος της υπάρχουσας έκδοσης). Αν λογισμικό συστήματος δεν έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση, ελέγξτε τη διαδικασία ενημέρωσης έκδοσης και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης από το βήμα 1.