Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • ILME-FX6T
 • ILME-FX6TK
 • ILME-FX6V

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Προσθέτει υποστήριξη για ονόματα αρχείων ταινίας με τη μορφή αναγνωριστικό κάμερας + αριθμός reel
 • Προσθέτει μια λειτουργία που εμφανίζει την επιλογή De-squeeze (2.0x, 1.3x) στο εικονοσκόπιο και στην έξοδο HDMI
 • Προσθέτει περισσότερους ρυθμούς καρέ AF κατά την Αργή και γρήγορη κίνηση
 • Προσθέτει υποστήριξη για τις λειτουργίες Flexible ISO (Ευέλικτο ISO) και Cine EI Quick (Γρήγορο κινηματογραφικό EI) στη λειτουργία λήψης:
  • Σας επιτρέπει να εγγράφετε περιεχόμενο S-Log3 με τις ρυθμίσεις έκθεσης, προσαρμόζοντας την ευαισθησία ISO
  • Σας επιτρέπει να κάνετε εγγραφή με βασική ρύθμιση ISO αντίστοιχη της ρύθμισης Cine EI (Κινηματογραφικό EI), με το βασικό ISO να προσαρμόζεται αυτόματα σε συνάρτηση με την τιμή EI
 • Όταν η λειτουργία λήψης έχει οριστεί σε Flexible ISO (Ευέλικτο ISO), Cine EI (Κινηματογραφικό EI) ή Cine EI Quick (Γρήγορο κινηματογραφικό EI), προσθέτει υποστήριξη για εγγραφή αρχείου 3D LUT στην ίδια κάρτα μνήμης, με δεδομένα λήψης ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται εκείνη τη στιγμή για τη λήψη

Σημείωση: Για επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση όλων των ενημερωμένων λειτουργιών, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Όνομα αρχείου

 • BODYDATA.DAT

Έκδοση αρχείου

 • 4.00

Μέγεθος αρχείου

 • 584 331 632 byte

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 17-08-2023

Προετοιμασία

Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος για το μοντέλο ILME-FX6. Τα δεδομένα ενημέρωσης της έκδοσης αποθηκεύονται πρώτα σε μια κάρτα SD τύπου SDXC ή σε μια κάρτα μνήμης CFexpress τύπου A και κατόπιν ενημερώνονται μέσω του ΜΕΝΟΥ.
Σημειώσεις:

 • Η κάρτα μνήμης CFexpress τύπου A αναφέρεται ως κάρτα CFexpress σε αυτό το έγγραφο.
 • Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ΜΕΝΟΥ, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

Έλεγχος της υπάρχουσας έκδοσης

Λειτουργικά συστήματα

Επιλέξτε Version (Έκδοση) → Version Number (Αριθμός έκδοσης) στο μενού Maintenance (Συντήρηση) για να εμφανίσετε την έκδοση του μοντέλου ILME-FX6.

Σημειώσεις σχετικά με την αναβάθμιση

 • Να συνδέετε πάντα το παρεχόμενο τροφοδοτικό AC κατά την ενημέρωση. Αν είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα το πακέτο μπαταριών, η ενημέρωση θα συνεχιστεί αν αποσυνδεθεί το τροφοδοτικό AC.
 • Αποσυνδέστε τις συνδεδεμένες συσκευές (όπως συσκευές USB, SDI, HDMI, μικρόφωνο και αξεσουάρ υποδοχής) και εξαγάγετε κάθε μέσο που δεν χρησιμοποιείται στην ενημέρωση.
 • Αν χρησιμοποιείτε κάρτα SD, βεβαιωθείτε ότι είναι κάρτα μνήμης SDXC ή CFexpress. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες κάρτες SDXC ή CFexpress, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.
 • Χρησιμοποιήστε μια κάρτα SDXC ή CFexpress που έχει διαμορφωθεί στην υποδοχή κάρτας μνήμης με τη λειτουργία διαμόρφωσης της μονάδας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία διαμόρφωσης, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

Αποθήκευση δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης σε κάρτα SDXC ή CFexpress

 1. Τοποθετήστε τη διαμορφωμένη κάρτα SDXC ή CFexpress σε υπολογιστή.
 2. Κατεβάστε τα δεδομένα ενημέρωσης της έκδοσης από την τοποθεσία λήψης και αποθηκεύστε τα στον υπολογιστή.
 3. Αποθηκεύστε τα δεδομένα στον ριζικό κατάλογο της κάρτας SDXC ή της κάρτας CFexpress.

Σημείωση: Μην αλλάξετε το όνομα του αρχείου.

Ενημέρωση της έκδοσης λογισμικού συστήματος

Σημείωση: Μην εκτελέσετε καμία από τις παρακάτω ενέργειες κατά την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος. Η ενημέρωση έκδοσης δεν θα ολοκληρωθεί και μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας.

 • Μην αφαιρέσετε την κάρτα SDXC ή CFexpress
 • Μην απενεργοποιήσετε τη μονάδα

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας.

 1. Τοποθετήστε την κάρτα SDXC ή CFexpress, στην οποία αποθηκεύτηκαν τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης, στην υποδοχή B της μονάδας.
  Σημείωση: Μόνο η υποδοχή B αναγνωρίζει τα δεδομένα ενημέρωσης έκδοσης.
 2. Επιλέξτε Version (Έκδοση) → Version Up (Ενημέρωση έκδοσης) στο μενού Maintenance (Συντήρηση) και επιλέξτε Execute (Εκτέλεση).
  Σημείωση: Θα εμφανιστεί το μήνυμα Please use the AC Adapter (Χρησιμοποιήστε το τροφοδοτικό AC). Αν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των δεδομένων ενημέρωσης έκδοσης, δεν είναι δυνατή η επιλογή του στοιχείου Version Up (Ενημέρωση έκδοσης).
 3. Επιλέξτε Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης ενημέρωσης έκδοσης.
  Σημείωση: Εμφανίζεται το μήνυμα Version Update VX.XXVY.YY (Ενημέρωση έκδοσης VX.XX → VY.YY) (X.XX: ο αριθμός της τρέχουσας έκδοσης, Y.YY: ο αριθμός της πιο πρόσφατης έκδοσης).
 4. Επιλέξτε ξανά Execute (Εκτέλεση) στην οθόνη επιβεβαίωσης ενημέρωσης έκδοσης. Αρχίζει η ενημέρωση έκδοσης. Όταν αρχίσει η ενημέρωση έκδοσης, η ένδειξη πρόσβασης αναβοσβήνει. Η διαδικασία διαρκεί περίπου 8 λεπτά (ο χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τον συνδυασμό της παλιάς και της νέας ενημερωμένης έκδοσης). Όταν η ενημέρωση έκδοσης ολοκληρωθεί επιτυχώς, η ένδειξη πρόσβασης σταματά να αναβοσβήνει και η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα.
  Σημείωση: Αν εμφανιστεί μαύρη οθόνη για 15 λεπτά ή περισσότερο, θέστε το διακόπτη ισχύος της μονάδας στη θέση OFF (Απενεργοποίηση), αποσυνδέστε και κατόπιν τοποθετήστε ξανά το καλώδιο ρεύματος και θέστε το διακόπτη ισχύος στη θέση ON (Ενεργοποίηση). Ελέγξτε τη διαδικασία ενημέρωσης έκδοσης και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης από το βήμα 1. Αν το πρόβλημα ενημέρωσης έκδοσης παραμένει και η ενημέρωση δεν είναι επιτυχής, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη μονάδα. Επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο επισκευών της Sony.
 5. Ελέγξτε ότι η έκδοση έχει ενημερωθεί (βλ. Έλεγχος της υπάρχουσας έκδοσης). Αν το λογισμικό συστήματος δεν έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση, ελέγξτε τη διαδικασία ενημέρωσης έκδοσης και κατόπιν εκτελέστε ξανά τη διαδικασία ενημέρωσης από το βήμα 1.