Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-ZX507

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Παρέχει ενημερώσεις ασφαλείας (το επίπεδο ασφαλείας που εμφανίζεται στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) θα αναγράφει ημερομηνία Νοεμβρίου 2021)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 • Θα πρέπει να ενημερώσετε και το λογισμικό Music Center for PC και το υλικολογισμικό του Walkman στις τελευταίες εκδόσεις για να βελτιώσετε τη σταθερότητα σύνδεσης. Αν δεν έχουν ενημερωθεί και τα δύο στην πιο πρόσφατη έκδοση, ενδέχεται το Music Center for PC και η συσκευή Walkman να μη συνδεθούν σωστά.
 • Η ημερομηνία και η ώρα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σωστά στο Walkman, διαφορετικά ενδέχεται να μην εμφανιστεί η ειδοποίηση ενημέρωσης. Αν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σωστές, ρυθμίστε τις χειροκίνητα.

Παλαιότερα πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

Προβολή προηγούμενων πλεονεκτημάτων και βελτιώσεων

Πληροφορίες αρχείου

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 4.06.00

Μέγεθος αρχείου

 • 865 MB (907 411 888 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 30-11-2021

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν το Walkman σας έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση λογισμικού 4.06.00, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενημέρωση.

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → About device (Σχετικά με τη συσκευή).
 3. Το όνομα του μοντέλου και η έκδοση λογισμικού εμφανίζονται στην ενότητα Model & hardware (Μοντέλο και υλικό) και Build number (Αριθμός έκδοσης) αντίστοιχα.

Πριν την αναβάθμιση

 • Φροντίστε να συνδεθείτε στο δίκτυο ενώ γίνεται η ενημέρωση.
 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Μετά την ενημέρωση, η ρύθμιση Wireless playback quality (Ποιότητα ασύρματης αναπαραγωγής) στη λειτουργία Bluetooth μπορεί να επανέλθει στην αρχική τιμή (LDAC-Connection pref – Προτίμηση σύνδεσης LDAC).
 • Μπορεί να εμφανιστεί η οθόνη "Άδειες" μετά την ενημέρωση. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 • Μεταφέρετε όλα τα δεδομένα από το Walkman στον υπολογιστή, καθώς τα δεδομένα που θα παραμείνουν στο Walkman μπορεί να χαθούν κατά την ενημέρωση.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν ή δεν θα διαγραφούν με την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης.
 • Για την ενημέρωση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στο Walkman περίπου 2 GB. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεύθερος χώρος είναι αρκετός.
 • Αν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash, μεταφέρετε στον υπολογιστή τυχόν δεδομένα που δεν χρειάζεστε για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του Walkman έχει επίπεδο φόρτισης άνω του 60% και ότι βρίσκεται στην κατάσταση φόρτισης.
 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Το κόστος επικοινωνίας θα επιβαρύνει τους χρήστες.

Σημαντική σημείωση

Για πελάτες που χρησιμοποιούν το Music Center for PC:

 • Για να βελτιώσετε τη σταθερότητα σύνδεσης, ενημερώστε το λογισμικό Music Center for PC και το λογισμικό της συσκευής Walkman στην τελευταία έκδοση.
 • Αν οποιοδήποτε από τα δύο ΔΕΝ είναι ενημερωμένο στην τελευταία έκδοση, ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν.

Αν η ημερομηνία και η ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά στο Walkman, ενδέχεται να μην εμφανιστεί η ειδοποίηση ενημέρωσης. Επομένως, ελέγξτε αν η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά. Αν όχι, ορίστε μη αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα.

Πώς να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Clock (Ρολόι). Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές, το Walkman εμφανίζεται στην ειδοποίηση ενημέρωσης και δεν θα χρειαστεί να προχωρήσετε με την υπόλοιπη διαδικασία.
 3. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη πατώντας το (αρχική οθόνη στη γραμμή πλοήγησης) στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 5. Πατήστε τα στοιχεία μενού με την ακόλουθη σειρά: Settings (Ρυθμίσεις) – System (Σύστημα) – Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 6. Αν η επιλογή Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα) είναι ON (Ενεργές), πατήστε Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα). Στη συνέχεια, εμφανίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία Set date (Ορισμός ημερομηνίας) και Set time (Ορισμός ώρας) στην ενότητα Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα).
 7. Πατήστε Set date (Ορισμός ημερομηνίας) και ορίστε τη σωστή ημερομηνία, αν η ημερομηνία είναι εσφαλμένη. Στη συνέχεια, πατήστε OK για να επιστρέψετε στην οθόνη Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 8. Πατήστε Set time (Ορισμός ώρας) και ρυθμίστε τη σωστή ώρα, αν η ώρα είναι εσφαλμένη. Στη συνέχεια, πατήστε OK για να επιστρέψετε στην οθόνη Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 9. Πατήστε Automatic date & time (Αυτόματη ημερομηνία και ώρα) για να επιλέξετε τη ρύθμιση ON (Ενεργές).

Λήψη και εγκατάσταση

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Ενημέρωση μέσω Wi-Fi (ασύρματο δίκτυο LAN)
 • Ενημέρωση μέσω του Music Center for PC

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

(1) Ενημέρωση μέσω Wi-Fi (ασύρματο LAN)

Πραγματοποιώντας σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, μπορείτε να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στο Walkman σας και να το ενημερώσετε. Αν έχει κυκλοφορήσει πιο πρόσφατο λογισμικό, εμφανίζεται στην οθόνη η ειδοποίηση ενημέρωσης όταν το Walkman συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.

 1. Συνδέστε το Walkman σε πηγή τροφοδοσίας.
 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδέσετε το Walkman στο Διαδίκτυο.
 3. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 4. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → Advanced (Για προχωρημένους) → System updates (Ενημερώσεις συστήματος).
 5. Επιβεβαιώστε προσεκτικά το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν προσπαθήσετε να ενημερώσετε το λογισμικό, ίσως χρειαστεί να δώσετε άδεια πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης. Αν χρειαστεί, δώστε άδεια πρόσβασης στο χώρο αποθήκευσης.

(2) Ενημέρωση μέσω του Music Center for PC

Το Music Center for PC είναι μια εφαρμογή υπολογιστή για τη διαχείριση περιεχομένου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το Walkman.
Κατά την εκκίνηση, το Music Center for PC συνδέεται με ένα διακομιστή ενημέρωσης μέσω του Διαδικτύου και ελέγχει αυτόματα αν το Walkman διαθέτει πληροφορίες ενημέρωσης.

 1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να αποσυνδέσετε το Walkman από το Διαδίκτυο.
 2. Ανοίξτε το Music Center for PC στον υπολογιστή.
 3. Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή.
 4. Στην οθόνη του Walkman εμφανίζεται η οθόνη Use USB for (Χρήση USB για). Πατήστε File Transfer (Μεταφορά αρχείων) στην οθόνη Use USB for (Χρήση USB για) και στη συνέχεια πατήστε OK.
 5. Η ειδοποίηση ενημέρωσης εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Επιβεβαιώστε προσεκτικά το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ενημέρωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδέσετε το Walkman στο διαδίκτυο.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα.

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη του Walkman προς τα επάνω.
 2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → About device (Πληροφορίες για τη συσκευή). Η έκδοση του λογισμικού εμφανίζεται στο Build number (Αριθμός έκδοσης).
 3. Αν η τιμή στο Build number (Αριθμός έκδοσης) είναι 4.06.00, η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.