Ισχύει για το μοντέλο

Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τα παρακάτω μοντέλα:

 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1ZM2

Σχετικά με αυτήν τη λήψη

Πλεονεκτήματα και βελτιώσεις

 • Παρέχει μια ενημέρωση ασφαλείας (το επίπεδο ασφαλείας που εμφανίζεται στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) θα αποτελεί δεδομένα Απριλίου 2022)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

 • Θα πρέπει να ενημερώσετε και το λογισμικό Music Center for PC και το υλικολογισμικό του Walkman στις τελευταίες εκδόσεις για να βελτιώσετε τη σταθερότητα σύνδεσης. Αν δεν έχουν ενημερωθεί και τα δύο στην πιο πρόσφατη έκδοση, ενδέχεται το Music Center for PC και η συσκευή Walkman να μην συνδεθούν σωστά.
 • Η ημερομηνία και η ώρα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σωστά στο Walkman, διαφορετικά ενδέχεται να μην εμφανιστεί η ειδοποίηση ενημέρωσης. Αν η ημερομηνία και η ώρα δεν είναι σωστές, ρυθμίστε τις χειροκίνητα.

Πληροφορίες αρχείου

Έκδοση αρχείου

 • Έκδοση 1.01.00

Μέγεθος αρχείου

 • Για NW-WM1AM2: 1 064 MB (1 115 403 584 byte)
 • Για NW-WM1ZM2: 1 064 MB (1 115 659 392 byte)

Ημερομηνία κυκλοφορίας

 • 21-04-2022

Προετοιμασία

Ελέγξτε την έκδοση του υλικολογισμικού

Αν το Walkman σας έχει ήδη ενημερωθεί στην έκδοση λογισμικού 1.01.00, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την ενημέρωση.

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → About device (Πληροφορίες για τη συσκευή).
 3. Το όνομα του μοντέλου και η έκδοση λογισμικού εμφανίζονται στην ενότητα Device name (Όνομα συσκευής) και Build number (Αριθμός έκδοσης) αντίστοιχα.

Πριν την αναβάθμιση

 • Φροντίστε να συνδεθείτε στο δίκτυο ενώ γίνεται η ενημέρωση.
 • Μετά την ενημέρωση, το υλικολογισμικό δεν μπορεί να επιστρέψει σε προηγούμενη έκδοση.
 • Μεταφέρετε όλα τα δεδομένα από το Walkman στον υπολογιστή, καθώς τα δεδομένα που θα παραμείνουν στο Walkman μπορεί να χαθούν κατά την ενημέρωση.
 • Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κομμάτια και τα δεδομένα δεν θα καταστραφούν ή δεν θα διαγραφούν με την εκτέλεση αυτής της ενημέρωσης.
 • Για την ενημέρωση, απαιτείται ελεύθερος χώρος στο Walkman περίπου 2 GB. Βεβαιωθείτε ότι ο ελεύθερος χώρος είναι αρκετός.
 • Αν δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στην ενσωματωμένη μνήμη flash, μεταφέρετε στον υπολογιστή τυχόν δεδομένα που δεν χρειάζεστε για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.
 • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του Walkman έχει επίπεδο φόρτισης άνω του 60% και ότι βρίσκεται στην κατάσταση φόρτισης.
 • Κατά την εγκατάσταση αυτού του αρχείου, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως Διαχειριστής ή ως χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή.
 • Το κόστος επικοινωνίας θα επιβαρύνει τους χρήστες.

Σημαντική σημείωση

Για πελάτες που χρησιμοποιούν το Music Center for PC:

 • Για να βελτιώσετε τη σταθερότητα σύνδεσης, ενημερώστε το λογισμικό Music Center for PC και το λογισμικό της συσκευής Walkman στην τελευταία έκδοση.
 • Αν οποιοδήποτε από τα δύο ΔΕΝ είναι ενημερωμένο στην τελευταία έκδοση, ενδέχεται να μην μπορούν να συνδεθούν.

Αν η ημερομηνία και η ώρα δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά στο Walkman, ενδέχεται να μην εμφανιστεί η ειδοποίηση ενημέρωσης. Επομένως, ελέγξτε αν η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά. Αν δεν είναι σωστές, ορίστε μη αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα.

Πώς να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 2. Πατήστε το εικονίδιο Clock (Ρολόι). Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
  Σημείωση: Αν η ημερομηνία και η ώρα είναι σωστές, το Walkman εμφανίζεται στην ειδοποίηση ενημέρωσης και δεν θα χρειαστεί να προχωρήσετε με την υπόλοιπη διαδικασία.
 3. Επιστρέψτε στην αρχική οθόνη πατώντας το (αρχική οθόνη στη γραμμή πλοήγησης) στο κάτω μέρος της οθόνης.
 4. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 5. Πατήστε τα στοιχεία μενού με την ακόλουθη σειρά: Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 6. Αν η ρύθμιση Use network-provided time (Χρήση της ώρας που παρέχεται από το δίκτυο) είναι ON (Ενεργή), πατήστε Use network-provided time (Χρήση της ώρας που παρέχεται από το δίκτυο). Στη συνέχεια, εμφανίζονται με σαφήνεια τα στοιχεία Set date (Ορισμός ημερομηνίας) και Set time (Ορισμός ώρας) στην ενότητα Use network-provided time (Χρήση της ώρας που παρέχεται από το δίκτυο).
 7. Πατήστε Set date (Ορισμός ημερομηνίας) και ορίστε τη σωστή ημερομηνία, αν η ημερομηνία είναι εσφαλμένη. Στη συνέχεια, πατήστε OK για να επιστρέψετε στην οθόνη Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 8. Πατήστε Set time (Ορισμός ώρας) και ρυθμίστε τη σωστή ώρα, αν η ώρα είναι εσφαλμένη. Στη συνέχεια, πατήστε OK για να επιστρέψετε στην οθόνη Date & time (Ημερομηνία και ώρα).
 9. Πατήστε Use network-provided time (Χρήση της ώρας που παρέχεται από το δίκτυο) για να την ορίσετε σε ON (Ενεργή).

Λήψη και εγκατάσταση

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

 • Ενημέρωση μέσω Wi-Fi (ασύρματο δίκτυο LAN)
 • Ενημέρωση μέσω του Music Center for PC

Βήμα 1: Εγκατάσταση της ενημέρωσης

(1) Ενημέρωση μέσω Wi-Fi (ασύρματο LAN)

Πραγματοποιώντας σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, μπορείτε να κατεβάσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στο Walkman σας και να το ενημερώσετε. Αν έχει κυκλοφορήσει πιο πρόσφατο λογισμικό, εμφανίζεται στην οθόνη η ειδοποίηση ενημέρωσης όταν το Walkman συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi.

 1. Συνδέστε το Walkman σε πηγή τροφοδοσίας.
 2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδέσετε το Walkman στο Διαδίκτυο.
 3. Σύρετε την αρχική οθόνη προς τα επάνω.
 4. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → System (Σύστημα) → System updates (Ενημερώσεις συστήματος).
 5. Επιβεβαιώστε προσεκτικά το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ενημέρωση.

Σημείωση: Όταν προσπαθήσετε να ενημερώσετε το λογισμικό, ίσως χρειαστεί να δώσετε άδεια πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης. Αν χρειαστεί, δώστε άδεια πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης.

(2) Ενημέρωση μέσω του Music Center for PC

Το Music Center for PC είναι μια εφαρμογή υπολογιστή για τη διαχείριση περιεχομένου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το Walkman.
Κατά την εκκίνηση, το Music Center for PC συνδέεται με έναν διακομιστή ενημέρωσης μέσω του Διαδικτύου και ελέγχει αυτόματα αν το Walkman διαθέτει πληροφορίες ενημέρωσης.

 1. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να αποσυνδέσετε το Walkman από το Διαδίκτυο.
 2. Ανοίξτε το λογισμικό Music Center for PC.
 3. Συνδέστε το Walkman στον υπολογιστή.
 4. Στην οθόνη του Walkman εμφανίζεται η οθόνη Use USB for (Χρήση USB για). Πατήστε File Transfer (Μεταφορά αρχείων) στην οθόνη Use USB for (Χρήση USB για) και στη συνέχεια πατήστε OK.
 5. Η ειδοποίηση ενημέρωσης εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Επιβεβαιώστε προσεκτικά το μήνυμα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για ενημέρωση.

Σημείωση: Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για να συνδέσετε το Walkman στο Διαδίκτυο.

Βήμα 2: Βεβαιωθείτε ότι η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Μετά την ενημέρωση, επιβεβαιώστε ότι η νέα έκδοση έχει εγκατασταθεί με επιτυχία ακολουθώντας τα βήματα.

 1. Σύρετε την αρχική οθόνη του Walkman προς τα επάνω.
 2. Πατήστε Settings (Ρυθμίσεις) → About device (Πληροφορίες για τη συσκευή). Η έκδοση του λογισμικού εμφανίζεται στο Build number (Αριθμός έκδοσης).
 3. Αν η τιμή στο Build number (Αριθμός έκδοσης) είναι 1.01.00, η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.