Αναγνωριστικό άρθρου : 00192350 / Τελευταία τροποποίηση : 23/09/2021

Πώς μπορώ να συντονίσω ή να επαναλάβω το συντονισμό της τηλεόρασης LCD της Sony (Οδηγός για αναλογικά/καλωδιακά/επίγεια κανάλια);

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλες τις τηλεοράσεις LCD της Sony (εκτός από τις τηλεοράσεις Android της Sony). Ωστόσο, ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που έχετε, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διάταξη του τηλεχειριστηρίου και της διασύνδεσης των μενού.
  • Εάν χρειαστείτε και άλλες οδηγίες σε κάποιο σημείο, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ενσωματωμένο Οδηγό Βοήθειας της τηλεόρασης, μεταβαίνοντας στη σελίδα υποστήριξης του μοντέλου τηλεόρασης που έχετε.
  • Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά τηλεχειριστηρίου για πλοήγηση.

   Οδηγίες τηλεχειριστηρίου Οδηγίες τηλεχειριστηρίου
   Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριό σας για να πλοηγηθείτε στο μενού της τηλεόρασης. Επιλέξτε στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί του "συν". Πρόκειται για το στρογγυλό κουμπί στο κέντρο της κυκλικής περιοχής του μενού στο τηλεχειριστήριό σας.

  Αναλογικός συντονισμός

  1. Πατήστε το κουμπί MENU ή HOME του τηλεχειριστηρίου σας.

   Εικόνα

  2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία που ταιριάζει περισσότερο με τη δομή μενού της τηλεόρασής σας:

   Επιλογή A
   Χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου και επιλέξτε SettingsAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning ή Auto Tuning (Ρυθμίσεις → Αναλογική ρύθμιση → Αναλογικός αυτόματος συντονισμός ή Αυτόματος συντονισμός).  

   Εικόνα


   Επιλογή B
   Χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε SettingsSystem Settings (Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις συστήματος) ή Set-upChannel set-upAnalogue SetupAnalogue Auto Tuning ή Auto Tuning (Ρύθμιση → Ρύθμιση καναλιού → Αναλογική ρύθμιση → Αναλογικός αυτόματος συντονισμός ή Αυτόματος συντονισμός).

  3. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση Do you want to start Auto Tuning? (Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός;), επιλέξτε Yes (Ναι) και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.
  4. Ο συντονισμός της τηλεόρασης θα ξεκινήσει. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός.

   

  Ψηφιακός συντονισμός

  1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
   Το διάγραμμα της παρακάτω εικόνας είναι ένα δείγμα για τις συνδέσεις επίγειας/καλωδιακής κεραίας. Λεπτομέρειες ή άλλες πληροφορίες για τη σύνδεση της κεραίας θα βρείτε στο εγχειρίδιο που παρέχεται με την τηλεόρασή σας.

   Εικόνα

  2. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.

  3. Πατήστε το κουμπί MENU ή HOME του τηλεχειριστηρίου σας.
   Εικόνα

  4. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω στοιχεία που ταιριάζει περισσότερο με τη δομή μενού της τηλεόρασής σας:

   Επιλογή A
   Χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου και επιλέξτε SettingsDigital set-upDigital Auto Tuning ή Auto Tuning (Ρυθμίσεις → Ψηφιακή ρύθμιση → Ψηφιακός αυτόματος συντονισμός ή Αυτόματος συντονισμός).

   Εικόνα

   Επιλογή B
   Χρησιμοποιήστε τα βέλη του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε SettingsSystem Settings (Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις συστήματος) ή Set-upChannel set-upDigital set-upDigital Auto Tuning ή Auto Tuning (Ρύθμιση → Ρύθμιση καναλιού → Ψηφιακή ρύθμιση → Ψηφιακός αυτόματος συντονισμός ή Αυτόματος συντονισμός).

   Εικόνα

  5. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση Do you want to start Auto Tuning? (Θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος συντονισμός;), επιλέξτε Yes (Ναι) ή OK και επιβεβαιώστε την επιλογή με το κουμπί Εικόνα.

   Εικόνα

  6. Επιλέξτε Antenna (Κεραία) ή Cable (Καλώδιο).
   Όταν επιλέγετε Antenna (Κεραία), σε αυτό το σημείο ξεκινά ο αυτόματος συντονισμός για την κεραία.

  7. Εάν στο προηγούμενο βήμα, έχει επιλεγεί Cable (Καλώδιο), εμφανίζεται το μενού για καλωδιακό συντονισμό.
   Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές Scan Type (Τύπος σάρωσης), Frequency (Συχνότητα) ή Network ID (ID δικτύου) χειροκίνητα, σύμφωνα με τις ειδικές παραμέτρους δικτύου που έχετε λάβει από τον πάροχο εκπομπής.

   Εάν δεν έχετε λάβει τίποτα, συνιστάται να διατηρήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

   Scan type (Τύπος σάρωσης): Quick scan (Γρήγορη σάρωση)
   Frequency (Συχνότητα): Auto (Αυτόματη)
   Network ID (ID δικτύου): Auto (Αυτόματο)
   Operator (Πάροχος): Επιλέξτε το όνομα του παρόχου εκπομπής από τη λίστα

   Εάν η σάρωση δεν βρίσκει κάποιο κανάλι ή αν δεν βρίσκει κανένα κανάλι, αλλάξτε τη ρύθμιση Scan Type (Τύπος σάρωσης) σε Full scan (Πλήρης σάρωση).
   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν επιλέγετε Full scan (Πλήρης σάρωση) για το συντονισμό της τηλεόρασης, ίσως χρειαστεί μία ώρα ή και περισσότερο, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη διαδικασία συντονισμού Καλωδίου, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας, γιατί μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικές ρυθμίσεις.

  8. Επιλέξτε Start (Έναρξη).

  9. Ο συντονισμός της τηλεόρασης θα ξεκινήσει. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα εμφανιστεί, όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός.