Αναγνωριστικό άρθρου : 00192255 / Τελευταία τροποποίηση : 22/01/2018

Κάποια κανάλια έχουν χαθεί από τον οδηγό του τηλεοπτικού προγράμματος

  Εάν αλλάξει το όνομα του καναλιού, μπορεί να αλλάξει και ο αριθμός του καναλιού. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναφέρετε τον αριθμό του καναλιού με την εξής μέθοδο (ή μεθόδους).

  Εάν χρησιμοποιείται το λογισμικό επεξεργασίας Sony Editor: (Μόνο για τη Γερμανία)

  1. Εξαγάγετε τη λίστα καναλιών σε συσκευή αποθήκευσης USB.

   1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
   2. Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο.
   3. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
   4. Επιλέξτε Channel set up (Ρύθμιση καναλιού) στην κατηγορία TV (Τηλεόραση).
   5. Επιλέξτε Digital setup (Ψηφιακή ρύθμιση).
   6. Επιλέξτε Technical setup (Τεχνική ρύθμιση).
   7. Επιλέξτε Programme List Transfer (Μεταφορά λίστας προγράμματος).
   8. Επιλέξτε Export (Εξαγωγή).
  2. Επαναφέρετε τον αριθμό καναλιού με χρήση του λογισμικού επεξεργασίας Sony Editor:

   1. Συνδέστε τη χρησιμοποιούμενη συσκευή αποθήκευσης USB σε έναν υπολογιστή.
   2. Ανοίξτε τη λίστα καναλιών με το λογισμικό επεξεργασίας Sony Editor.
   3. Αναζητήστε το αντίστοιχο όνομα καναλιού στη λίστα, και επαναφέρετε τον αρχικό αριθμό καναλιού.
  3. Εισαγάγετε τη λίστα καναλιών στην τηλεόραση:

   1. Συνδέστε ξανά τη χρησιμοποιούμενη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
   2. Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο.
   3. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
   4. Επιλέξτε Channel set up (Ρύθμιση καναλιού) στην κατηγορία TV (Τηλεόραση).
   5. Επιλέξτε Digital setup (Ψηφιακή ρύθμιση).
   6. Επιλέξτε Technical setup (Τεχνική ρύθμιση).
   7. Επιλέξτε Programme List Transfer (Μεταφορά λίστας προγράμματος).
   8. Επιλέξτε Import (Εισαγωγή).

  Εάν δεν χρησιμοποιείται το λογισμικό Sony Editor

  Αναζητήστε το αντίστοιχο όνομα καναλιού και επαναφέρετε τον αρχικό αριθμό καναλιού με την εξής μέθοδο:

  • Για ψηφιακά/καλωδιακά κανάλια

   1. Πατήστε το κουμπί HOME στο τηλεχειριστήριο.
   2. Επιλέξτε Settings (Ρυθμίσεις).
   3. Επιλέξτε Channel set up (Ρύθμιση καναλιού) στην κατηγορία TV (Τηλεόραση).
   4. Επιλέξτε Digital setup (Ψηφιακή ρύθμιση).
   5. Επιλέξτε Digital Tuning (Ψηφιακός συντονισμός).
   6. Επιλέξτε Program List edit (Επεξεργασία λίστας προγράμματος).
   7. Πιέστε το κουμπί [↓] (Βέλος προς τα κάτω) ή [↑] (Βέλος προς τα πάνω) του τηλεχειριστηρίου, για να αναζητήσετε το αντίστοιχο όνομα καναλιού.
   8. Επιλέξτε το αντίστοιχο όνομα καναλιού και πιέστε το κουμπί [→] (Βέλος προς τα δεξιά) του τηλεχειριστηρίου. Το όνομα καναλιού τονίζεται με λευκό χρώμα και μετακινείται προς τη δεξιά πλευρά.
   9. Πιέστε το κουμπί [↓] (Βέλος προς τα κάτω) ή [↑] (Βέλος προς τα πάνω) του τηλεχειριστηρίου, για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή επόμενο αριθμό καναλιού.
  • Για δορυφορικά κανάλια
   Μόνο το βήμα 5 και το βήμα 6 διαφέρουν από την παραπάνω ενότητα για τα ψηφιακά/καλωδιακά κανάλια, τα υπόλοιπα είναι ίδια.
   Το βήμα 5 και το βήμα 6 έχουν ως εξής:

  5.  Επιλέξτε Satellite setup (Δορυφορική ρύθμιση).
  6.  Επιλέξτε Satellite Programme List edit (Επεξεργασία λίστας δορυφορικού προγράμματος).