Αναγνωριστικό άρθρου : 00192333 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018Εκτύπωση

Πώς μπορώ να συντονίσω ή να επαναλάβω το συντονισμό της τηλεόρασης Android της Sony (Οδηγός για μία δορυφορική κεραία);

  Πρόκειται για έναν αναλυτικό οδηγό για την εκτέλεση του βασικού συντονισμού για μία δορυφορική κεραία (LNB).

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία συντονισμού, θα χρειαστείτε τα βασικά στοιχεία του δορυφορικού συστήματος (από ποιον δορυφόρο γίνεται η λήψη ή πώς διανέμεται το σήμα από τη δορυφορική κεραία στην τηλεόραση, για παράδειγμα). Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες, αν επικοινωνήσετε με τον πάροχο εκπομπής και τον πάροχο της δορυφορικής κεραίας.

  Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλες τις τηλεοράσεις Android της Sony. Ωστόσο, ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που έχετε, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διάταξη του τηλεχειριστηρίου και της διασύνδεσης των μενού.
  Εάν χρειαστείτε και άλλες οδηγίες σε κάποιο σημείο, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ενσωματωμένο Οδηγό Βοήθειας της τηλεόρασης ή να μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του μοντέλου τηλεόρασης που έχετε.

  Οδηγίες τηλεχειριστηρίου Οδηγίες τηλεχειριστηρίου
  Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο τηλεχειριστήριό σας για να πλοηγηθείτε στο μενού της τηλεόρασης. Επιλέξτε στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί του "συν". Πρόκειται για το στρογγυλό κουμπί στο κέντρο της κυκλικής περιοχής του μενού στο τηλεχειριστήριό σας.

  1. Ανάψτε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
  2. Πατήστε το κουμπί [HOME] του τηλεχειριστηρίου.

  3. Μεταβείτε στο μενού Settings (Ρυθμίσεις), που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.
   Οδηγίες τηλεχειριστηρίου

  4. Επιλέξτε Channel SetupDigital SetupSatellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Ρύθμιση καναλιού → Ψηφιακή ρύθμιση → Δορυφορική ρύθμιση → Ψηφιακός δορυφορικός συντονισμός).

  5. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Do you want to start Digital Satellite Tuning?" (Θέλετε να ξεκινήσει ο ψηφιακός δορυφορικός συντονισμός;), επιλέξτε, Yes (Ναι).
  6. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τη διαμόρφωση της δορυφορικής κεραίας. 
   Στην περιοχή Antenna Configuration (Διαμόρφωση κεραίας), επιλέξτε μεταξύ Fixed antenna (Σταθερή κεραία), DiSEqC ή μετάδοση με Single Cable(Ένα καλώδιο) και επιλέξτε Next (Επόμενο).
  7. Σε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο λίστες δορυφορικών καναλιών: Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος) ή General Satellite (Γενικός δορυφόρος).

   • Ο Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος) περιέχει μια λίστα καναλιών από τον επιλεγμένο πάροχο εκπομπής, καθώς και κάποιες προεπιλεγμένες παραμέτρους που βοηθούν στο συντονισμό του καναλιού.
   • Ο General Satellite (Γενικός δορυφόρος) εμφανίζει όλα τα κανάλια της επιλεγμένης δορυφορικής κεραίας. Οι παράμετροι λήψης και συντονισμού χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και ίσως χρειαστούν αλλαγές, ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης.

   Συνιστάται να επιλέξετε Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος).
  8. Στο επόμενο βήμα, θα εμφανιστεί μια λίστα με τους παρόχους. Επιλέξτε τον πάροχο δορυφορικού προγράμματος.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν βρίσκετε τον πάροχο που θέλετε στη λίστα, επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα και επιλέξτε General Satellite (Γενικός δορυφόρος), όπως περιγράφεται στο Βήμα 7.

  9. Τώρα μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του δικτύου, επιλέγοντας δορυφόρο από τη λίστα. Για τη βασική ρύθμιση, κρατήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το συντονισμό, μπορείτε να αλλάξετε κάποιες παραμέτρους για το Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος), ενώ μπορείτε να αλλάξετε όλες τις παραμέτρους για το General Satellite (Γενικός δορυφόρος). Συμβουλευτείτε τον πάροχο εκπομπής και τον πάροχο του συστήματος της δορυφορικής κεραίας για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τις ρυθμίσεις που πρέπει να ορίσετε.
  10. Επιλέξτε Start (Έναρξη).

  Ο συντονισμός της τηλεόρασης θα ξεκινήσει. Ίσως χρειαστεί έως και μία ώρα για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ανάλογα με τη διαμόρφωση.