Αναγνωριστικό άρθρου : 00192317 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018Εκτύπωση

Πώς μπορώ να συντονίσω ή να επαναλάβω το συντονισμό της τηλεόρασης Android της Sony (Οδηγός για πολλές δορυφορικές κεραίες);

  Πρόκειται για έναν βήμα προς βήμα οδηγό για την εκτέλεση του βασικού συντονισμού για έως τέσσερις δορυφορικές κεραίες (LNB).

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία συντονισμού, θα χρειαστείτε τα βασικά στοιχεία του δορυφορικού συστήματος (από ποιον δορυφόρο γίνεται η λήψη ή πώς διανέμεται το σήμα από τη δορυφορική κεραία στην τηλεόραση, για παράδειγμα). Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες, αν επικοινωνήσετε με τον πάροχο εκπομπής και τον πάροχο της δορυφορικής κεραίας.

  Η παρακάτω διαδικασία αφορά όλες τις τηλεοράσεις Android της Sony. Ωστόσο, ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που έχετε, ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές στη διάταξη του τηλεχειριστηρίου και της διασύνδεσης των μενού.

  Εάν χρειαστείτε και άλλες οδηγίες σε κάποιο σημείο, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ενσωματωμένο Οδηγό Βοήθειας της τηλεόρασης ή να μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης του μοντέλου τηλεόρασης που έχετε.

  Οδηγίες τηλεχειριστηρίου Οδηγίες τηλεχειριστηρίου
  Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλη στο τηλεχειριστήριό σας για να πλοηγηθείτε στο μενού της τηλεόρασης Επιλέξτε στοιχεία, πιέζοντας το κουμπί του "συν". Πρόκειται για το στρογγυλό κουμπί στο κέντρο της κυκλικής περιοχής του μενού στο τηλεχειριστήριό σας.

  1. Ανάψτε την τηλεόραση και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
  2. Πατήστε το κουμπί [HOME] του τηλεχειριστηρίου.
  3. Επιλέξτε Settings → Channel SetupDigital Setup Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Ρυθμίσεις → Ρύθμιση καναλιού → Ψηφιακή ρύθμιση → Δορυφορική ρύθμιση → Ψηφιακός δορυφορικός συντονισμός).

   Ρυθμίσεις

   Ρύθμιση καναλιού

   Δορυφορική ρύθμιση
  4. Όταν εμφανιστεί η ερώτηση "Do you want to start Digital Satellite Tuning?" (Θέλετε να ξεκινήσει ο ψηφιακός δορυφορικός συντονισμός;), επιλέξτε Yes (Ναι).

   Έναρξη συντονισμού
  5. Επιλέξτε Fixed antenna or DiSEqC (Σταθερή κεραία ή DiSEqC) και επιλέξτε Next (Επόμενο).

   Σταθερή κεραία ή DiSEqC
  6. Σε αυτό το βήμα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο λίστες δορυφορικών καναλιών: Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος) ή General Satellite (Γενικός δορυφόρος).

   Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος

   • Ο Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος) περιέχει μια λίστα καναλιών από τον επιλεγμένο πάροχο εκπομπής, καθώς και κάποιες προεπιλεγμένες παραμέτρους που βοηθούν στο συντονισμό του καναλιού.
   • Ο General Satellite (Γενικός δορυφόρος) εμφανίζει όλα τα κανάλια της επιλεγμένης δορυφορικής κεραίας. Οι παράμετροι λήψης και συντονισμού χρησιμοποιούν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και ίσως χρειαστούν αλλαγές, ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης.

   • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά το συντονισμό, μπορείτε να αλλάξετε κάποιες παραμέτρους για το Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος), ενώ μπορείτε να αλλάξετε όλες τις παραμέτρους για το General Satellite (Γενικός δορυφόρος). Συμβουλευτείτε τον πάροχο εκπομπής και τον πάροχο του συστήματος της δορυφορικής κεραίας για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τις ρυθμίσεις που πρέπει να ορίσετε.

   Όταν επιλέγετε Preferred Satellite (Προτιμώμενος δορυφόρος):

   1. Εμφανίζεται μια λίστα με παρόχους. Επιλέξτε τον πάροχο δορυφορικού προγράμματος που θέλετε.
   2. Ο δορυφορικός συντονισμός θα ξεκινήσει. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται μια ειδοποίηση.

   Όταν επιλέγετε General Satellite (Γενικός δορυφόρος):

   1. Ξεκινήστε επιλέγοντας Satellite 1 (Δορυφόρος 1)
    Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος
   2. Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Satellite 1 (Δορυφόρος 1) έχει τεθεί σε ON (Ενεργός).
   3. Ορίστε τη ρύθμιση Scan Type (Τύπος σάρωσης) σε Full (Πλήρης).
   4. Μεταβείτε στο Satellite Selection (Επιλογή δορυφόρου) και επιλέξτε το δορυφόρο σας από τη λίστα.
   5. Μεταβείτε στο LNB Configuration (Διαμόρφωση LNB), ορίστε τη ρύθμιση DiSEqC Control (Χειρισμός DiSEqC) σε A και επιβεβαιώστε.
    Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος
   6. Τώρα μπορείτε να δείτε τις μπάρες Signal strength (Ισχύς σήματος) και Signal quality (Ποιότητα σήματος). Πρέπει να βρίσκονται κοντά στην ένδειξη MAX (Μέγιστο). Αυτό δηλώνει ότι λαμβάνετε σήμα από το δορυφόρο και μπορείτε να ξεκινήσετε το συντονισμό του καναλιού.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι μπάρες δείχνουν αδύναμο σήμα ή δεν ανεβαίνουν καθόλου, θα πρέπει να αλλάξετε τις παραμέτρους συντονισμού [συνήθως το LNB Voltage (Τάση LNB ) ή/και το DiSEqC control (Χειρισμός DiSEqC) στη ρύθμιση LNB configuration (Διαμόρφωση LNB) ή το polarization (πόλωση) στις Transponder settings (Ρυθμίσεις αναμεταδότη]. Αφού αυξηθούν οι δείκτες ισχύος και ποιότητας σήματος, μπορείτε να ξεκινήσετε το συντονισμό του καναλιού.

   7. Ρυθμίστε ένα δεύτερο δορυφόρο με τον ίδιο τρόπο, ορίζοντας το DiSEqC Control (Χειρισμός DiSEqC) σε B στη ρύθμιση LNB Configuration (Διαμόρφωση LNB). Επαναλάβετε τη διαδικασία, αν θέλετε να ρυθμίσετε και το Satellite 3 (Δορυφόρος 3) (DiSEqC C) ή/και το Satellite 4 (Δορυφόρος 4) (DiSEqC D).

    Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος
    Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος

   8. Επιστρέψτε στην οθόνη με τους δορυφόρους, πατώντας το πλήκτρο [RETURN] στο τηλεχειριστήριο.

    Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος

   9. Επιλέξτε Start (Έναρξη) για να ξεκινήσει ο συντονισμός.

    ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η διαδικασία συντονισμού πλήρους σάρωσης δύο ή περισσότερων δορυφόρων ίσως να διαρκέσει έως μία ώρα.

    Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος
    Προτιμώμενος ή Γενικός δορυφόρος

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στιγμιότυπα οθόνης που απεικονίζονται εδώ παρέχονται μόνο για αναφορά. Η πραγματική οθόνη ίσως να διαφέρει ελαφρώς, ανάλογα με τη χώρα, το μοντέλο ή την έκδοση υλικολογισμικού.