Αναγνωριστικό άρθρου : 00234528 / Τελευταία τροποποίηση : 27/06/2022Εκτύπωση

[360] Πώς μπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση των εφαρμογών (360 Reality Audio)

   

  Με την εκτέλεση της λειτουργίας [Optimise apps] (Βελτιστοποίηση εφαρμογών), οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την ανάλυση του σχήματος του αυτιού σας, εφαρμόζονται στις εφαρμογές που είναι συμβατές με το 360 Reality Audio (π.χ. τον πάροχο υπηρεσιών μουσικής που χρησιμοποιείτε). 

  Προσοχή: Για να κάνετε Βελτιστοποίηση εφαρμογών, πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την ανάλυση σχήματος αυτιού. 
  Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση σχήματος αυτιού (360 Reality Audio)

  Πώς μπορεί να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση εφαρμογών

  1. Εκκινήστε την εφαρμογή Headphones Connect και συνδέστε τα ακουστικά Bluetooth.
  2. Επιλέξτε 360 Reality Audio Setup  (Ρύθμιση 360 Reality Audio) - Optimise apps  (Βελτιστοποίηση εφαρμογών) - OPTIMISE (Βελτιστοποίηση).

    
  3. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [360 Reality Audio is only available from these music server apps]  (Το 360 Reality Audio είναι διαθέσιμο μόνο από αυτές τις εφαρμογές διακομιστή μουσικής), επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
  4. Διαβάστε το μήνυμα που εμφανίζεται και επιλέξτε είτε [LAUNCH TO OPTIMISE] (Εκκίνηση για βελτιστοποίηση) ή [INSTALL AND OPTIMISE] (Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση).

  Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [OPTIMISE COMPLETE] (Η βελτιστοποίηση ολοκληρώθηκε), η λειτουργία Optimise apps (Βελτιστοποίηση εφαρμογών) έχει ολοκληρωθεί.