Αναγνωριστικό άρθρου : S700023401 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το πληκτρολόγιο

  ??t? t? ????? s?? ep?t??pe? ?a ep???sete ta a??????a p??ß??µata:
  • p??sd????sµ?? ?a? ???µ?s? t?? s?st?? d??ta??? p???t???????? sta Windows Vista
  • µeµ???µ??a p???t?a de? ?e?t???????
  • µeµ???µ??a p???t?a ap?????????a? ap? t? p???t???????
  ßa?µ?? d?s????a? ?a?µ?? d?s????a?:
  ??????
  apa?t??µe??? ?????? ?pa?t??µe??? ??????:
  ??as????s? 15 ?ept??

  ???sd????sµ?? ?a? ???µ?s? t?? s?st?? d??ta??? p???t????????

  ?? ?a? ??a p???t??????? s?????? ??e? µ?a e?d??? d??ta?? p???t???????? ??a µ?a s???e???µ??? ???a t?p?µ??? p??? t??, a?t? ? t?p?µ??? ??de??? e??a? ? µ??? d?af??? µeta?? t?? e?d???? d?at??e?? p???t???????? ??a d??f??e? ???e?. ??????a µe t?? ???µ?se?? p???t???????? t?? ?e?t???????? s?st?µat??, t? p?t?µa t?? p???t??? ??e? ?? ap?t??esµa d?af??et????? ?a?a?t??e?.

  G?a ?a a????ete a?t?? t?? ???µ?se??, ???te ta e???:

  1. ???te ???? st? Start(??a???) ?a? ep????te Control Panel(???a?a? e??????).
  2. ???te ???? st? Classic View (??as??? p??ß???) ep??? a??ste??.
  3. ???te ???? st? Regional and Language Options (??p???? ???µ?se?? ?a? ???µ?se?? ???ssa?) (de?te t?? e????a 1).


   ?????a 1 - ???a?a? e?????? - ??p???? ???µ?se?? ?a? ???µ?se?? ???ssa?


  4. ???te ???? st?? ?a?t??a Keyboard and Languages(????t??????? ?a? ???sse?).
  5. ???te ???? st? ???µp? Change Keyboards...(???a?? p???t????????...) (de?te t?? e????a 2).


   ?????a 2 - ???a?a? e?????? - ??p???? ???µ?se?? ?a? ???µ?se?? ???ssa? - ????t??????a ?a? ???ssa


  6. ??t? t? pa?????? d?a????? eµfa???e? ??e? t?? e??atest?µ??e? d?at??e?? p???t???????? (de?te t?? e????a 3).


   ?????a 3 - ?p??es?e? ?e?µ???? ?a? ???sse? e?s?d??


   ?????te a? eµfa???eta? ? d??ta?? p???t???????? p?? ???ete. ?? e??a? e??atest?µ??e? pe??ss?te?e? ap? µ?a d?at??e??, ta Vista ep?t??p??? t?? ?µes? e?a??a?? µeta?? t?? d?at??e??. ?? e??a? e??atest?µ??? µ??? µ?a d??ta??, ?a e??a? e?e??? ap? p??ep?????.


   1. G?a ?a p??s??sete µ?a d??ta?? p???t????????, ???te ???? st? Add(???s????), ep????te t?? ep???µ?t? d??ta?? ?a? ???te ???? st? OK
    (de?te t?? e????a 4).


    ?????a 4 - ???s???? ???ssa? e?s?d??


   2. G?a ?a ?ata???sete µ?a a?ep???µ?t? d??ta??, ep????te t?? ?a? ???te ???? st? Remove(?at????s?).

  7. ???te ???? st? OK ??a ?a efa?µ?sete t?? ???µ?se?? ?a? ??e?ste t? pa??????.

  ?eµ???µ??a p???t?a de? ?e?t???????

  1. ???te ???? st? Start (??a???).
  2. ???te ???? st? All Programs (??a ta p?????µµata).
  3. K??te ???? st? Accessories (?????µata).
  4. ???te ???? st? Notepad (S?µe??µat????).
  5. ????µ?ste ta p???t?a t?? p???t???????? sa? se a?t? t? pa??????.
   1. ?? ??p??? p???t?? pa???e? ??a µ? a?aµe??µe?? ap?t??esµa:
    • ?p?ßeßa??ste ?t? t? ??e?d?µa ?efa?a??? e??a? ape?e???p???µ???, pat??ta? t? p???t?? Caps Lock ?a? pa?at????ta? t? ?????a LED ?at?stas??.
    • ?p?ßeßa??ste ?t? t? ??e?d?µa a???µ?? e??a? ape?e???p???µ??? (a? eµfa?????ta? a???µ?? a?t? ??a ???µµata pat??ta? st? de??? p?e??? t?? p???t????????) ? e?e???p???µ??? (a? de? eµfa?????ta? a???µ?? pat??ta? st? a???µ?t??? p???t???????) pat??ta? t? p???t?? Num Lock ?a? pa?at????ta? t? ?????a LED ?at?stas??.
    • ?????te t? d??ta?? t?? p???t???????? ?p?? e???e?ta? pa?ap???.
   1. ?? ??a p???t?? de? pa???e? ?a???a ap?t??esµa e?? a?aµe??ta? ??p??? ap?t??esµa:
    • ?eßa???e?te ?t? t? p???t?? de? e??a? ??p??? e?d??? ???µp?, ?p?? t? s??as??, ??tas?? ???? ? ???µ.
  6. ?? t? p??ß??µa de? ep????e? µe ta pa?ap???, ? p??a?? a?t?a e??a? d?a???? ????? p?? p?????ese ??µ?? se ??p??? tµ?µa t?? p???t???????? sa?. ? d?a???? ????? de? ?a??pteta? ap? t?? e????s? ?a? µp??e? ?a ep????e? µ??? µe µ?a ep?s?e?? p?? ??e??eta? ? t? ???s? e??? p???t???????? USB ?? e?a??a?t??? ??s?.

  ?a p???t?a e?d???? ?e?t??????? / s??t?µe?s?? de ?e?t???????

  ?? pe??ss?te??? ?p?????st?? VAIO d?a??t??? µe???? p??s?eta p???t?a ?e?t??????? ta ?p??a de? e??????ta? µe t? t?p??? p????aµµa ?d???s?? p???t????????.

  ??? a?t? ta p???t?a p????? ?a ?e?t???????, a?t? e??a? p??ß??µa p?? s?et??eta? µe t?? ?p??es?a s?st?µat?? VAIO Event Service.

  ??µa 1:  ???te ???? st? ???µp? Start (??a????), p???t??????ste  Services.msc  ?a? pat?ste t? Enter.
  St? ??sta t?? ?p??es??? p?? eµfa???eta?, e?t?p?ste t?? ?p??es?a VAIO Event Service ?a? epa???e?ste ?t? ? ?p??es?a ??e? e??????e? ?a? ?t? ? t??p?? e?????s?? t?? ??e? ???ste? se Automatic(??t?µata).

  ??µa 2:  e?? de? ?ta? d??at? ? ep???s? µ?s? t?? ß?µat?? 1 ? de? ?ta? d??at?? ?a e?t?p?sete t?? ?p??es?a VAIO st? ??sta, ?s?? ??e?aste? ?a epa?e??atast?sete t?? ?p??es?a VAIO Event Service.
  ??t? µp??e? ?a p?a?µat?p????e? ap? t? µe??? Start (??a???) - VAIO Recovery Center (???t?? ap??at?stas?? VAIO) -  Reinstall Programs and Drivers (?pa?e??at?stas? p????aµµ?t?? ?a? p????aµµ?t?? ?d???s??).
  ??? a?t? ? ep????? de? e??a? d?a??s?µ?, t? VAIO Event Service µp??e? ep?s?? ?a ??f?e? ap? t?? t?p??es?a Original Drivers.

  ??µa 3: se µe????? pe??pt?se??, apa?te?ta? ? epa?e??at?stas? µe????? ep?p??s?et?? s?et???? ß????t???? p????aµµ?t??, ?at? t?? ?d?? t??p? µe t? ??µa 2.  ??t? e??a?:
  • Setting Utility Series
  • Sony Shared Library
  • VAIO Event Service
  • VAIO Control Center
  • ?p?s??, e?? ??ete e??atast?se? t? d??? sa? ?e?t??????? s?st?µa, t? p????aµµa ?d???s?? SFEP p??pe? ?a e??atasta?e? s?st? ap? t? Device Manager (??a?e???s? s?s?e???) ??a ta µ??t??a.  ??? a?t? ?s??e? ?at? pe??pt?s?, ?a ß?e?te a?t? t? p????aµµa ?d???s?? st?? e??t?ta  Original Drivers.

  ?eµ???µ??a p???t?a ap?????????a? ap? t? p???t???????

  ?? ??a ? pe??ss?te?a p???t?a ap?????????? ap? t? p???t???????, s?????? ? a?t?a e??a? ????? ??µ??, p???µa p?? de? ?a??pteta? ap? t?? e????s?.