Αναγνωριστικό άρθρου : S700023401 / Τελευταία τροποποίηση : 12/07/2018

Αντιμετώπιση προβλημάτων με το πληκτρολόγιο

Σχετικά προϊόντα και κατηγορίες για αυτό το άρθρο

??t? t? ????? s?? ep?t??pe? ?a ep???sete ta a??????a p??ß??µata:
 • p??sd????sµ?? ?a? ???µ?s? t?? s?st?? d??ta??? p???t???????? sta Windows Vista
 • µeµ???µ??a p???t?a de? ?e?t???????
 • µeµ???µ??a p???t?a ap?????????a? ap? t? p???t???????
ßa?µ?? d?s????a? ?a?µ?? d?s????a?:
??????
apa?t??µe??? ?????? ?pa?t??µe??? ??????:
??as????s? 15 ?ept??

???sd????sµ?? ?a? ???µ?s? t?? s?st?? d??ta??? p???t????????

?? ?a? ??a p???t??????? s?????? ??e? µ?a e?d??? d??ta?? p???t???????? ??a µ?a s???e???µ??? ???a t?p?µ??? p??? t??, a?t? ? t?p?µ??? ??de??? e??a? ? µ??? d?af??? µeta?? t?? e?d???? d?at??e?? p???t???????? ??a d??f??e? ???e?. ??????a µe t?? ???µ?se?? p???t???????? t?? ?e?t???????? s?st?µat??, t? p?t?µa t?? p???t??? ??e? ?? ap?t??esµa d?af??et????? ?a?a?t??e?.

G?a ?a a????ete a?t?? t?? ???µ?se??, ???te ta e???:

 1. ???te ???? st? Start(??a???) ?a? ep????te Control Panel(???a?a? e??????).
 2. ???te ???? st? Classic View (??as??? p??ß???) ep??? a??ste??.
 3. ???te ???? st? Regional and Language Options (??p???? ???µ?se?? ?a? ???µ?se?? ???ssa?) (de?te t?? e????a 1).


  ?????a 1 - ???a?a? e?????? - ??p???? ???µ?se?? ?a? ???µ?se?? ???ssa?


 4. ???te ???? st?? ?a?t??a Keyboard and Languages(????t??????? ?a? ???sse?).
 5. ???te ???? st? ???µp? Change Keyboards...(???a?? p???t????????...) (de?te t?? e????a 2).


  ?????a 2 - ???a?a? e?????? - ??p???? ???µ?se?? ?a? ???µ?se?? ???ssa? - ????t??????a ?a? ???ssa


 6. ??t? t? pa?????? d?a????? eµfa???e? ??e? t?? e??atest?µ??e? d?at??e?? p???t???????? (de?te t?? e????a 3).


  ?????a 3 - ?p??es?e? ?e?µ???? ?a? ???sse? e?s?d??


  ?????te a? eµfa???eta? ? d??ta?? p???t???????? p?? ???ete. ?? e??a? e??atest?µ??e? pe??ss?te?e? ap? µ?a d?at??e??, ta Vista ep?t??p??? t?? ?µes? e?a??a?? µeta?? t?? d?at??e??. ?? e??a? e??atest?µ??? µ??? µ?a d??ta??, ?a e??a? e?e??? ap? p??ep?????.


  1. G?a ?a p??s??sete µ?a d??ta?? p???t????????, ???te ???? st? Add(???s????), ep????te t?? ep???µ?t? d??ta?? ?a? ???te ???? st? OK
   (de?te t?? e????a 4).


   ?????a 4 - ???s???? ???ssa? e?s?d??


  2. G?a ?a ?ata???sete µ?a a?ep???µ?t? d??ta??, ep????te t?? ?a? ???te ???? st? Remove(?at????s?).

 7. ???te ???? st? OK ??a ?a efa?µ?sete t?? ???µ?se?? ?a? ??e?ste t? pa??????.

?eµ???µ??a p???t?a de? ?e?t???????

 1. ???te ???? st? Start (??a???).
 2. ???te ???? st? All Programs (??a ta p?????µµata).
 3. K??te ???? st? Accessories (?????µata).
 4. ???te ???? st? Notepad (S?µe??µat????).
 5. ????µ?ste ta p???t?a t?? p???t???????? sa? se a?t? t? pa??????.
  1. ?? ??p??? p???t?? pa???e? ??a µ? a?aµe??µe?? ap?t??esµa:
   • ?p?ßeßa??ste ?t? t? ??e?d?µa ?efa?a??? e??a? ape?e???p???µ???, pat??ta? t? p???t?? Caps Lock ?a? pa?at????ta? t? ?????a LED ?at?stas??.
   • ?p?ßeßa??ste ?t? t? ??e?d?µa a???µ?? e??a? ape?e???p???µ??? (a? eµfa?????ta? a???µ?? a?t? ??a ???µµata pat??ta? st? de??? p?e??? t?? p???t????????) ? e?e???p???µ??? (a? de? eµfa?????ta? a???µ?? pat??ta? st? a???µ?t??? p???t???????) pat??ta? t? p???t?? Num Lock ?a? pa?at????ta? t? ?????a LED ?at?stas??.
   • ?????te t? d??ta?? t?? p???t???????? ?p?? e???e?ta? pa?ap???.
  1. ?? ??a p???t?? de? pa???e? ?a???a ap?t??esµa e?? a?aµe??ta? ??p??? ap?t??esµa:
   • ?eßa???e?te ?t? t? p???t?? de? e??a? ??p??? e?d??? ???µp?, ?p?? t? s??as??, ??tas?? ???? ? ???µ.
 6. ?? t? p??ß??µa de? ep????e? µe ta pa?ap???, ? p??a?? a?t?a e??a? d?a???? ????? p?? p?????ese ??µ?? se ??p??? tµ?µa t?? p???t???????? sa?. ? d?a???? ????? de? ?a??pteta? ap? t?? e????s? ?a? µp??e? ?a ep????e? µ??? µe µ?a ep?s?e?? p?? ??e??eta? ? t? ???s? e??? p???t???????? USB ?? e?a??a?t??? ??s?.

?a p???t?a e?d???? ?e?t??????? / s??t?µe?s?? de ?e?t???????

?? pe??ss?te??? ?p?????st?? VAIO d?a??t??? µe???? p??s?eta p???t?a ?e?t??????? ta ?p??a de? e??????ta? µe t? t?p??? p????aµµa ?d???s?? p???t????????.

??? a?t? ta p???t?a p????? ?a ?e?t???????, a?t? e??a? p??ß??µa p?? s?et??eta? µe t?? ?p??es?a s?st?µat?? VAIO Event Service.

??µa 1:  ???te ???? st? ???µp? Start (??a????), p???t??????ste  Services.msc  ?a? pat?ste t? Enter.
St? ??sta t?? ?p??es??? p?? eµfa???eta?, e?t?p?ste t?? ?p??es?a VAIO Event Service ?a? epa???e?ste ?t? ? ?p??es?a ??e? e??????e? ?a? ?t? ? t??p?? e?????s?? t?? ??e? ???ste? se Automatic(??t?µata).

??µa 2:  e?? de? ?ta? d??at? ? ep???s? µ?s? t?? ß?µat?? 1 ? de? ?ta? d??at?? ?a e?t?p?sete t?? ?p??es?a VAIO st? ??sta, ?s?? ??e?aste? ?a epa?e??atast?sete t?? ?p??es?a VAIO Event Service.
??t? µp??e? ?a p?a?µat?p????e? ap? t? µe??? Start (??a???) - VAIO Recovery Center (???t?? ap??at?stas?? VAIO) -  Reinstall Programs and Drivers (?pa?e??at?stas? p????aµµ?t?? ?a? p????aµµ?t?? ?d???s??).
??? a?t? ? ep????? de? e??a? d?a??s?µ?, t? VAIO Event Service µp??e? ep?s?? ?a ??f?e? ap? t?? t?p??es?a Original Drivers.

??µa 3: se µe????? pe??pt?se??, apa?te?ta? ? epa?e??at?stas? µe????? ep?p??s?et?? s?et???? ß????t???? p????aµµ?t??, ?at? t?? ?d?? t??p? µe t? ??µa 2.  ??t? e??a?:
 • Setting Utility Series
 • Sony Shared Library
 • VAIO Event Service
 • VAIO Control Center
 • ?p?s??, e?? ??ete e??atast?se? t? d??? sa? ?e?t??????? s?st?µa, t? p????aµµa ?d???s?? SFEP p??pe? ?a e??atasta?e? s?st? ap? t? Device Manager (??a?e???s? s?s?e???) ??a ta µ??t??a.  ??? a?t? ?s??e? ?at? pe??pt?s?, ?a ß?e?te a?t? t? p????aµµa ?d???s?? st?? e??t?ta  Original Drivers.

?eµ???µ??a p???t?a ap?????????a? ap? t? p???t???????

?? ??a ? pe??ss?te?a p???t?a ap?????????? ap? t? p???t???????, s?????? ? a?t?a e??a? ????? ??µ??, p???µa p?? de? ?a??pteta? ap? t?? e????s?.