Αναγνωριστικό άρθρου : S700023447 / Τελευταία τροποποίηση : 26/06/2012

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την επιφάνεια αφής

  αυτό το άρθρο παρέχει μια γενική επισκόπηση των τυπικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν σε επιφάνεια αφής και εξηγεί τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων.

  βαθμός δυσκολίας Βαθμός δυσκολίας:
  Μέσος
  απαιτούμενος χρόνος Απαιτούμενος χρόνος:
  Ενασχόληση 10 - 20 λεπτών

  Τύποι προβλημάτων

  1. Η επιφάνεια αφής δεν λειτουργεί καθόλου.
  2. Ένα ή και τα δύο κουμπιά δεν ανταποκρίνονται.
  3. Ο δείκτης μετακινείται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και συμπεριφέρεται λανθασμένα.
  4. Υπάρχει φυσική ζημιά στην επιφάνεια αφής.

  Την πρώτη φορά: ένας γρήγορος έλεγχος της επιφάνειας αφής

  Ένας σύντομος τρόπος να προσδιοριστεί εάν η επιφάνεια αφής στην πραγματικότητα έχει υποστεί βλάβη εξοπλισμού, είναι να ελεγχθεί η λειτουργικότητά της στο περιβάλλον ανάκτησης.
  Εάν δεν έχετε αφαιρέσει το διαμέρισμα ανάκτησης, εκκινήστε το VAIO πατώντας το κουμπί F10 πολλαπλές φορές. Διαφορετικά, μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το σύστημα με τοποθετημένο το δίσκο ανάκτησης.

  Αφού δείτε τις επιλογές ανάκτησης, η επιφάνεια αφής σας και το αριστερό κουμπί της επιφάνειας αφής θα πρέπει να διαθέτουν βασικές λειτουργίες κατάδειξης και κλικ.
  Εάν όχι, ο υπολογιστής VAIO σας χρειάζεται σέρβις.

  Εάν σε αυτή τη δοκιμή δεν προκύψει θέμα εξοπλισμού, μπορείτε να βρείτε επιπλέον βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων παρακάτω, ανάλογα με τον τύπο του θέματος.

  1. Η επιφάνεια αφής δεν λειτουργεί καθόλου.

  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα σχετικά με αυτήν την κατάσταση, θα χρειαστεί να συνδέσετε ένα ποντίκι USB.
  Εάν κάποιο ποντίκι USB λειτουργεί, η αποσύνδεσή του ενδέχεται να επαναφέρει την επιφάνεια αφής.
  Εάν όχι, επανασυνδέστε το ποντίκι USB και βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια αφής είναι ενεργοποιημένη.
  1. Κάντε κλικ στο Έναρξη, πληκτρολογήστε VAIO Control Center και πατήστε Enter.
  2. Επεκτείνετε την ενότητα Keyboard and Mouse (Πληκτρολόγιο και Ποντίκι)
  3. Κάντε διπλό κλικ στο 'Built-in Pointing Device' (Ενσωματωμένη συσκευή κατάδειξης)
  4. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί στο Enabled (Ενεργοποιημένο).
  Επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της επιφάνειας αφής
  • Στα παλαιότερα μοντέλα, μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσετε το πρόγραμμα οδήγησης στο φάκελο C:\Drivers or C:\Windows\Drivers.
  • Στα πρόσφατα μοντέλα, μπορείτε να εκτελέσετε από το VAIO Recovery Center - Reinstall Programs and Drivers (Επανεγκατάσταση προγραμμάτων και προγραμμάτων οδήγησης.
  Επαναφορά των προεπιλεγμένων τιμών του BIOS
  1. Επανεκκινήστε το VAIO και πατήστε το πλήκτρο F2 πολλαπλές φορές, ωσότου προσπελάσετε την οθόνη ρύθμισης του BIOS.
  2. Πατήστε το F9 και στη συνέχεια το Enter.
  3. Πατήστε το F10 και στη συνέχεια το Enter.
  Εάν το πρόβλημα προέκυψε πρόσφατα, χρησιμοποιήστε την Επαναφορά Συστήματος για επαναφορά του συστήματός σας σε κάποια ημέρα όπου το πρόβλημα δεν είχε ακόμη προκύψει.

  2. Ένα ή και τα δύο κουμπιά δεν ανταποκρίνονται.

  Αν μόνον ένα από τα κουμπιά δεν ανταποκρίνεται, οι ρυθμίσεις της επιφάνειας αφής σας ενδέχεται να έχει αλλοιωθεί ή κάποια λειτουργία ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί στον πίνακα ρύθμισης παραμέτρων.

  Η επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της επιφάνειας αφής ενδέχεται να λύσει το πρόβλημα.  
  • Στα παλαιότερα μοντέλα, μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσετε το πρόγραμμα οδήγησης στο φάκελο C:\Driversή C:\Windows\Drivers.
  • Στα πρόσφατα μοντέλα, μπορείτε να εκτελέσετε από το VAIO Recovery Center - Reinstall Programs and Drivers (Επανεγκατάσταση προγραμμάτων και προγραμμάτων οδήγησης.
  Εάν δεν λυθεί έτσι το πρόβλημα, μεταβείτε στη ρύθμιση Start - VAIO Control Center - Keyboard and Mouse - Built-in Pointing Device - Settings (Έναρξη - VAIO Control Center - Πληκτρολόγιο και Ποντίκι - Ενσωματωμένη συσκευή κατάδειξης - Ρυθμίσεις).  Ελέγξτε τον πίνακα Mouse Properties (Ιδιότητες ποντικιού), για να δείτε εάν έχουν εκχωρηθεί σε συγκεκριμένα κουμπιά  διαφορετικές λειτουργίες.  Το κουμπί Default (Προεπιλογή) θα επαναφέρει τις ρυθμίσεις της επιφάνειας αφής σας στις αρχικές ρυθμίσεις.

  3. Ο δείκτης μετακινείται προς τη λανθασμένη κατεύθυνση και συμπεριφέρεται λανθασμένα.

  Ελέγξτε εάν υπάρχουν άλλες συσκευές κατάδειξης συνδεδεμένες στο VAIO και αποσυνδέστε τις για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλούν παρεμβολές.

  Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί έτσι, εφαρμόστε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων που προτείνονται για το πρόβλημα: '1. Η επιφάνεια αφής δεν λειτουργεί καθόλου' ξεκινώντας από την 'Επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της επιφάνειας αφής'.

  Εάν ο δείκτης σας παραμείνει ορατός και μετακινείται όταν πληκτρολογείτε κείμενο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  Για τα Windows 7:
  Kάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη)
  Επιλέξτε το VAIO Control Center από τη λίστα All Programs (Όλα τα προγράμματα)
  Επιλέξτε Keyboard and Mouse (Πληκτρολόγιο και Ποντίκι)
  Επιλέξτε Pointing Device  (Συσκευή κατάδειξης)
  Κάντε κλικ στο Advanced (Για προχωρημένους)
  Στην καρτέλα Pointer Options (Επιλογές δείκτη), επισημάνετε την επιλογή 'Hide pointer while typing' (Απόκρυψη δείκτη κατά την πληκτρολόγηση)
  Για τα Windows Vista:
  Kάντε κλικ στο κουμπί Start (Έναρξη)
  Επιλέξτε το VAIO Control Center από τη λίστα All Programs (Όλα τα προγράμματα)
  Επιλέξτε Keyboard and Mouse (Πληκτρολόγιο και Ποντίκι)
  Επιλέξτε το Built-in Pointing Device  (Ενσωματωμένη συσκευή κατάδειξης)
  Κάντε κλικ στο Open (Άνοιγμα) και έπειτα στο Settings... (Ρυθμίσεις)
  Στην καρτέλα Pointer Options (Επιλογές δείκτη), επισημάνετε την επιλογή 'Hide pointer while typing' (Απόκρυψη δείκτη κατά την πληκτρολόγηση)

  4. Υπάρχει φυσική ζημιά στην επιφάνεια αφής.

  Η φυσική ζημιά χρειάζεται σέρβις, πράγμα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.