Αναγνωριστικό άρθρου : 00223095 / Τελευταία τροποποίηση : 02/10/2022Εκτύπωση

Πολιτική απορρήτου εφαρμογής "Support by Sony"

  Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει για την εφαρμογή "Support by Sony" (η "Εφαρμογή"). Η Εφαρμογή σάς επιτρέπει την πρόσβαση σε ποικίλες πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με τα προϊόντα σας Sony. Μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο το προϊόν σας λαμβάνοντας ειδοποιήσεις ενημέρωσης υλικολογισμικού και προβάλλοντας ποικίλο υλικό υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων και Ε&Α.

  Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου χρησιμοποιούμε τους όρους "SONY", "εμείς", "εμάς/μας" και "της εταιρείας μας" αναφερόμενοι στην Sony Corporation. Ως "Συνδεδεμένες εταιρείες SONY" νοείται η Sony Group Corporation, που είναι η ελέγχουσα μητρική εταιρεία της SONY και τυχόν νομικές οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τη Sony Group Corporation και την Sony Corporation. Ο όρος "έλεγχος" στο πλαίσιο αυτό σημαίνει την άμεση ή έμμεση κατοχή του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του δικαιώματος ψήφου σε τέτοιους είδος εταιρεία ή την πραγματική δύναμη ελέγχου των διοικητικών αποφάσεων μιας τέτοιας οντότητας. Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις Εφαρμογές και συμπληρώνει οποιαδήποτε άλλη πολιτική απορρήτου που μπορεί να ισχύει κατά την αλληλεπίδρασή σας με τη SONY και τις Συνδεδεμένες εταιρείες SONY ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, όσον αφορά στα προϊόντα, το λογισμικό ή την υπηρεσία του.

  1. Σύνοψη βασικών σημείων

  2. Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη χρήση της εφαρμογής Support by Sony

  Η SONY συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες ή δεδομένα με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Κάποιες από αυτές τις πληροφορίες μπορεί να θεωρηθούν προσωπικές πληροφορίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στη δικαιοδοσία σας (συλλογικά τα "Συλλεγόμενα δεδομένα"), και συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή. 

  (i) Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η Εφαρμογή (η "Συσκευή εγκατάστασης"):

  • Αναγνωριστικό συσκευής, όνομα μοντέλου, επωνυμία κατασκευαστή
  • Λειτουργικό σύστημα και έκδοση λειτουργικού συστήματος
  • Κωδικός γλώσσας, χώρα ή περιοχή, ζώνη ώρας

  (ii) Πληροφορίες σχετικά με την Εφαρμογή:

  • Πληροφορίες εφαρμογής (αναγνωριστικό εφαρμογής, έκδοση εφαρμογής)
  • Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση χρήσης και το ιστορικό χρήσης της Εφαρμογής στη Συσκευή εγκατάστασης

  (iii) Οι πληροφορίες σας για την Εφαρμογή Support by Sony:

  • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα για τα οποία θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ενημέρωσης του υλικολογισμικού, "Μοντέλο προορισμού" (όνομα μοντέλου, ημερομηνία αγοράς)
  • Πληροφορίες ρύθμισης σχετικά με τη λήψη ειδοποιήσεων ενημέρωσης

  Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα και περιγράφονται πιο πάνω αποστέλλονται με το αναγνωριστικό συσκευής, έναν μοναδικό αριθμό που εκχωρείται στις συσκευές όπου εγκαθίσταται η Εφαρμογή, ο οποίος μας επιτρέπει να ξεχωρίζουμε τα δεδομένα που λαμβάνονται από μια τέτοια συσκευή από αυτά που λαμβάνονται από άλλες συσκευές.

  Η SONY χρησιμοποιεί τα ανωτέρω Συλλεγόμενα δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην Ενότητα 3 πιο κάτω, όπως απαιτείται αυστηρά με σκοπό την εκπλήρωση αυτών των σκοπών, έτσι ώστε να σας παρέχει τις δυνατότητες και τις λειτουργίες της Εφαρμογής.

  3. Πώς χρησιμοποιεί η SONY τις πληροφορίες σας;

  Η SONY επεξεργάζεται τα Συλλεγόμενα δεδομένα σας μέσω της Εφαρμογής για τους σκοπούς που παρατίθενται κατωτέρω:
  (Προς αποφυγή ασαφειών, η SONY δεν επεξεργάζεται κανένα από τα Συλλεγόμενα δεδομένα ώστε να παρέχει τέτοιου είδους ελάχιστες λειτουργίες της Εφαρμογής, όπως η λήψη ειδοποιήσεων ενημέρωσης του υλικολογισμικού και η προβολή ποικίλου υλικού υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων των εγχειριδίων και Ε&Α. Οι δραστηριότητες αυτές εκτελούνται στο λειτουργικό σύστημα της Συσκευής εγκατάστασης. Για τον λόγο αυτόν, δεν μεταφέρονται Συλλεγόμενα δεδομένα στη SONY.)

  (1) Παροχή ειδοποιήσεων ενημέρωσης της Εφαρμογής

  Κάθε φορά που ανοίγετε την Εφαρμογή στη Συσκευή εγκατάστασης, η Εφαρμογή στέλνει ένα "αίτημα" σε έναν διακομιστή της SONY για να ελέγξει αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για την Εφαρμογή, και σας ειδοποιεί σχετικά σε περίπτωση που είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιούμε μόνο την έκδοση της εφαρμογή σας. 

  Σημειωτέον ότι νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων έκδοσης της εφαρμογής σας από τη SONY με σκοπό την προώθηση ενημερώσεων στην Εφαρμογή σας ή Σχετική συσκευή είναι η εφαρμογή της σύμβασης EULA (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη) που έχουμε συνάψει μαζί σας.

  (2) Παροχή ειδοποιήσεων ενημέρωσης σχετικά με προϊόντα που είναι δηλωμένα στην Εφαρμογή

  Η Εφαρμογή σάς ειδοποιεί για τις ενημερώσεις υλικολογισμικού των προϊόντων που έχετε δηλώσει στην Εφαρμογή. Για τον λόγο αυτόν, χρησιμοποιούμε τα εξής:

  • Αναγνωριστικό συσκευής
  • Πληροφορίες Μοντέλου προορισμού για τη λήψη ειδοποιήσεων ενημέρωσης (όνομα μοντέλου, ημερομηνία αγοράς)
  • Πληροφορίες ρύθμισης σχετικά με τη λήψη ειδοποιήσεων ενημέρωσης

  Σημειωτέον ότι νομική βάση για την επεξεργασία του αναγνωριστικού συσκευής, των πληροφοριών Μοντέλου προορισμού και των πληροφοριών ρύθμισης από τη SONY είναι η εφαρμογή της σύμβασης EULA (Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη).

  (3) Βελτίωση/ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών SONY

  Η SONY χρησιμοποιεί όλα τα Συλλεγόμενα δεδομένα που αναφέρονται στην ανωτέρω Ενότητα 2 για τη βελτίωση και την ανάπτυξη τρεχόντων και μελλοντικών προϊόντων και υπηρεσιών SONY για τα οποία επιλέγετε "Αποδοχή και συνέχεια". Η βελτίωση και/ή ανάπτυξη προϊόντων περιλαμβάνει εκείνα που σχετίζονται είτε με μια βελτίωση των τεχνικών λειτουργιών της Σχετικής συσκευής (Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη Συσκευή εγκατάστασης και η οποία ανιχνεύεται από ή δηλώνεται στην Εφαρμογή) είτε με τη χρηστικότητα τέτοιου είδους προϊόντος για διευκόλυνση του χρήστη. Τέτοιου είδους βελτίωση/ανάπτυξη πραγματοποιείται μόνο σε "γενικό" επίπεδο, και όχι σε ατομικό επίπεδο χρήστη, επομένως δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένους χρήστες. Περιλαμβάνει, μέσω ανάλυσης των αρχείων καταγραφής από τη χρήση της εφαρμογής, 
  - τη συμπλήρωση της εφαρμογής μας με νέες χρήσιμες λειτουργίες, αν προσδιορίσουμε δυσλειτουργίες ή άλλα τεχνικά προβλήματα (π. χ. νέα λειτουργία που διορθώνει τυχόν προβλήματα συνδεσιμότητας) ή 
  - την αλλαγή προεπιλεγμένων ή άλλων ρυθμίσεων τονίζοντας αντίστοιχα συγκεκριμένες ρυθμίσεις/λειτουργίες και διακόπτοντας αντίστοιχα ορισμένες λειτουργίες, σε κάθε περίπτωση με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

  Σημειωτέον ότι η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία των Συλλεγόμενων δεδομένων από τη SONY με σκοπό τη βελτίωση/ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών SONY στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ (άρθρο 6 (1) (a) Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων).

  Η SONY ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες μέσω της ή των ακόλουθων λειτουργικών μονάδων τρίτων που είναι ενσωματωμένες στην εφαρμογή Support by Sony και να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους πληροφορίες ως εξής:
  *Πληροφορίες που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος μπορεί επίσης να αποστέλλονται αυτόματα σε κάθε πάροχο λειτουργικών μονάδων.

  • Η SONY ενδέχεται να συλλέξει "Πληροφορίες ιστορικού χρήσης εφαρμογής" και "ARN τελικού σημείου" μέσω [AWS Mobile SDK (Amazon Web Services, Inc.)] για τον σκοπό που περιγράφεται στα σημεία (1)(2)(3).
  • Η SONY ενδέχεται να συλλέξει το "Αναγνωριστικό συσκευής" και το "Διακριτικό ειδοποίησης" μέσω [Google API (Google, Inc.)] για τον σκοπό που περιγράφεται στα σημεία (1)(2).

  Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή επιλέγοντας "Ρυθμίσεις" > "Άδεια χρήσης προσωπικών πληροφοριών με σκοπό τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών" στην Εφαρμογή.

  4. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας;

  Οι πληροφορίες σας που γνωστοποιούνται και αποθηκεύονται από τη SONY ενδέχεται να καταστούν διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες του ομίλου Sony Corporation και τρίτα πρόσωπα, ως ακολούθως:

  Συνδεδεμένες εταιρείες SONY
  Τα Συλλεγόμενα δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλες συνδεδεμένες εταιρείες SONY μόνο σε συγκεντρωτικό/ανωνυμοποιημένο επίπεδο για τους σκοπούς βελτίωσης/ανάπτυξης των προϊόντων, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω Ενότητα 3(3). Ο όρος "Συνδεδεμένες εταιρείες SONY" σημαίνει την Sony Corporation, που αποτελεί την ελέγχουσα μητρική εταιρεία της SONY και τυχόν νομικές οντότητες που ελέγχονται από τη Sony Corporation. Η SONY και οι Συνδεδεμένες εταιρείες SONY αναφέρονται συλλογικά ως "Όμιλος SONY". Ως «έλεγχος» στο παρόν συγκείμενο νοείται η άμεση ή έμμεση κατοχή τουλάχιστον του πενήντα της εκατό (50%) του δικαιώματος ψήφου σε τέτοιου είδους εταιρεία ή την πραγματική δύναμη ελέγχου των διοικητικών αποφάσεων μιας τέτοιας οντότητας.

  Πάροχοι υπηρεσιών
  Η SONY και οι Συνδεδεμένες εταιρείες SONY ενδέχεται να χρησιμοποιούν τρίτους υπεργολάβους ως εκτελούντες την επεξεργασία/παροχείς υπηρεσιών για να επεξεργάζονται τα Συλλεγόμενα δεδομένα για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Σε τέτοιου είδους τρίτα πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι πάροχοι υπηρεσιών IT ή φιλοξενίας δεδομένων. Η υπηρεσία παροχής φιλοξενίας που διαθέτουμε είναι η Amazon Web Services στις Η.Π.Α., η οποία ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία.

  Μεταφορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
  Σε περίπτωση που η SONY ή κάποια Συνδεδεμένη εταιρεία SONY πουλήσει ή μεταφέρει ένα μέρος ή όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, τα Συλλεγόμενα δεδομένα μεταφέρονται από τη SONY ή από τη Συνδεδεμένη εταιρεία SONY στην επιχείρηση που τις αγόρασε ή εξαγόρασε ως τμήμα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας επιμέλειας η οποία συνδέεται με την πώληση ή τη μεταφορά.

  Κυβερνητικές αρχές/ Αξιωματούχοι επιβολής του νόμου
  Τα Συλλεγόμενα δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε κυβερνητικές αρχές και/ή αξιωματούχους επιβολής του νόμου εφόσον απαιτηθεί από τους ισχύοντες νόμους.

  Λοιπά μη ελεγχόμενα τρίτα πρόσωπα
  Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε Συλλεγόμενα δεδομένα σε ελεγκτές ή παρόμοιους εξωτερικούς συμβούλους, όπως δικηγόρους ή φορολογικούς συμβούλους για να προασπίσουμε και να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (π. χ. για να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης) και να εκπληρώσουμε ευκολότερα τις νομικές υποχρεώσεις μας.

  Υπηρεσίες Google
  Χρησιμοποιούμε την Firebase Crashlytics, μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η υπηρεσία Firebase Crashlytics εντοπίζει, θέτει σε σειρά προτεραιότητας και διορθώνει προβλήματα σταθερότητας τα οποία υπονομεύουν την ποιότητα της Εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Η Sony δεν γνωστοποιεί στην Google τα Συλλεγόμενα δεδομένα όπως περιγράφεται στην ανωτέρω Ενότητα 2. Για να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνει, επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://policies.google.com/privacy.

  5. Διατήρηση δεδομένων, διαχείριση των πληροφοριών σας

  H Sony διατηρεί τα Συλλεγόμενα δεδομένα όσο χρειάζεται για τη σχέση με εσάς και για τους σκοπούς που περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 3 ή όπως κατά τα άλλα προβλέπεται ή απαιτείται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.
  Η SONY μπορεί να διατηρήσει τα Συλλεγόμενα δεδομένα για ανάλογη περίοδο προκειμένου να προστατευτεί από νομικές αξιώσεις, να ασκήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα ή, στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία ενδέχεται να απαιτεί από εμάς να τηρούμε τα σχετικά Συλλεγόμενα δεδομένα για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

  6. Μεταφορά των πληροφοριών σας διεθνώς και Συγκατάθεση επεξεργασίας

  Τα Συλλεγόμενα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, αποθηκεύονται και μεταφέρονται για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Ενότητα 3 σε χώρες/περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και/ή της χώρας/περιοχής κατοικίας σας, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα στην Ιαπωνία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Σε περίπτωση μεταφοράς πληροφοριών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) σε εμάς ή τρίτο πρόσωπο αναφορικά με τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, σε τέτοιου είδους χώρες/περιοχές, στο βαθμό που δεν υφίσταται κανένα θεσμοθετημένο επίπεδο ασφάλειας, το οποίο είναι συγκρίσιμο με τους ευρωπαϊκούς νόμους προστασίας δεδομένων, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα προστατεύονται επαρκώς σε αυτές τις χώρες/περιοχές. Ειδικότερα, ενδέχεται να θέσουμε σε ισχύ τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν δημοσιευτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κατάλληλη πιστοποίηση Privacy Shield (Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής). Σε περίπτωση μεταφοράς των Συλλεγόμενων δεδομένων στην Ιαπωνία, το επαρκές επίπεδο της προστασίας δεδομένων επιβεβαιώνεται από την απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  7. Ασφάλεια

  Η SONY λαμβάνει εύλογα μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην προστασία από ενδεχόμενη απώλεια, εσφαλμένη χρήση ή αλλοίωση των πληροφοριών σας. Παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύουμε τις πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την απόλυτη ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών διαβιβάζονται προς εμάς μέσω της εφαρμογής ή τις οποίες αποθηκεύουμε στα συστήματά μας ή οι οποίες αποθηκεύονται στα συστήματα τρίτων υπεργολάβων.

  8. Η πολιτική μας για τα παιδιά

  Η SONY δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή, την αποθήκευση και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που αφορούν σε παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων των παιδιών στο Internet (COPPA) στις Ηνωμένες Πολιτείες, και την ισχύουσα τοπική νομοθεσία σε άλλες χώρες. Η παρούσα Εφαρμογή προορίζεται για ευρύ κοινό. Η εφαρμογή δεν απευθύνεται ούτε συλλέγει συνειδητά προσωπικές πληροφορίες παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών. Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και ανησυχείτε ότι το παιδί σας μας έχει δώσει προσωπικές πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως υποδεικνύεται παρακάτω (Ενότητα 11).

  9. Δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής

  Σε ορισμένες περιοχές/χώρες έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά στα Συλλεγόμενα δεδομένα που διατηρεί η SONY ή μια Συνδεδεμένη εταιρεία SONY σχετικά με εσάς. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των Συλλεγόμενων δεδομένων που διατηρεί η SONY ή μια Συνδεδεμένη εταιρεία SONY σχετικά με εσάς και/ή το δικαίωμα υποβολής αιτήματος προς τη SONY ή τη Συνδεδεμένη εταιρεία SONY να τροποποιήσει, διαγράψει, καταστρέψει, αποκλείσει/περιορίσει την περαιτέρω επεξεργασία και/ή τη χρήση τέτοιου είδους Συλλεγόμενων δεδομένων ή να διορθώσει τέτοιου είδους Συλλεγόμενα δεδομένα, εφόσον είναι ανακριβή. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να παράσχουμε σε εσάς, ή σε άλλον φορέα που έχετε ορίσει, κάποιους τύπους των Συλλεγόμενων δεδομένων σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Συλλεγόμενων δεδομένων σε κάποιες περιπτώσεις (ειδικότερα, όταν δεν υποχρεούμεθα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε μια συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση). Τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται, για παράδειγμα, σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματός σας θα αποκάλυπτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλου ατόμου, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε Πληροφορίες που υποχρεούμεθα δια νόμου να διατηρούμε ή αν έχουμε επιτακτικά έννομα συμφέροντα ως προς τη διατήρηση. Σε περίπτωση που θελήσετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα 11. Στοιχεία επικοινωνίας πιο κάτω.

  10. Αλλαγές

  Η SONY θα σας ειδοποιήσει για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου της SONY δημοσιεύοντας ανακοίνωση της τροποποίησης σε περίοπτη θέση στην Εφαρμογή. Μπορείτε να συμβουλεύεστε την πιο πρόσφατη Πολιτική απορρήτου οποιαδήποτε στιγμή, επιλέγοντας "Ρυθμίσεις" > "Πολιτική απορρήτου" στην Εφαρμογή.

  11. Στοιχεία επικοινωνίας

  Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία σχετικά με την παρούσα Πολιτική απορρήτου, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε έννομο δικαίωμα που ενδεχομένως έχετε σχετικά με τα Συλλεγόμενα δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας.

  Αν βρίσκεστε εντός της ΕΕ: Η Sony, μια Ιαπωνική εταιρεία, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα Συλλεγόμενα δεδομένα. Ο αντιπρόσωπός μας στην ΕΕ είναι η Sony Europe BV, μια Ολλανδική εταιρεία, της οποίας η επαγγελματική διεύθυνση είναι Taurusavenue 16, 2132LS Hoofddorp, Ολλανδία. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας στην ΕΕ στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacyoffice.SEU@sony.com. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τη Sony Europe BV εγγράφως στην ανωτέρω διεύθυνση ή στη διεύθυνση The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ηνωμένο Βασίλειο, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία Sony στο http://sony-europe.com.

  Αν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η Sony, μια Ιαπωνική εταιρεία, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα Συλλεγόμενα δεδομένα. Ο αντιπρόσωπός μας στο ΗΒ είναι η Sony Europe BV, μια Ολλανδική εταιρεία, της οποίας το παράρτημα στο ΗΒ έχει την εξής επαγγελματική διεύθυνση: The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ηνωμένο Βασίλειο. Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, μπορείτε να επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας στο ΗΒ στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacyoffice.SEU@sony.com. Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε εγγράφως με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση The Privacy Office c/o Sony Europe Legal Department, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Ηνωμένο Βασίλειο, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική εταιρεία Sony στο http://sony-europe.com.

  12. Δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον ΕΟΧ και την Καλιφόρνια/άλλη Πολιτεία των ΗΠΑ)

  Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΕΟΧ, έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρεί η SONY σχετικά με εσάς. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν δικαιώματα όπως: να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς και/ή να υποβάλετε αίτημα να διορθώσουμε, τροποποιήσουμε, διαγράψουμε τις Πληροφορίες, εφόσον είναι ανακριβείς. Σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του ΕΟΧ, μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να παράσχουμε σε εσάς κάποιους τύπους Πληροφοριών σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και να μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε (διαβιβάσουμε) τέτοιου είδους δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται, για παράδειγμα, σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματός σας θα αποκάλυπτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλου ατόμου, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε Πληροφορίες που υποχρεούμεθα δια νόμου να διατηρούμε ή αν έχουμε επιτακτικά έννομα συμφέροντα ως προς τη διατήρηση. Σε περίπτωση που θελήσετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας με τον τρόπο που περιγράφεται στην ανωτέρω Ενότητα 11.

  Δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Ομίλου SONY για κατοίκους της ΕΕ:
  Αναφορικά με τα Συλλεγόμενα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε, έχετε τα εξής δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 15-18 και τα άρθρα 19-21 του Γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR), εφόσον διαμένετε στην ΕΕ/ΕΟΧ:

  • Έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε πρόσβαση στα Συλλεγόμενα δεδομένα σας (άρθρο 15 GDPR) (συμπεριλαμβανομένου ενός αντιγράφου), προκειμένου να διορθώσετε, διαγράψετε ή να περιορίσετε (διακόψετε οποιαδήποτε ενεργή) επεξεργασία των Συλλεγόμενων δεδομένων σας (άρθρα 16- 18 GDPR), καθώς και να λάβετε τα Συλλεγόμενα δεδομένα που παρέχετε σε εμάς για μια σύμβαση ή με τη συγκατάθεσή σας σε δομημένο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και να μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε (διαβιβάσουμε) τα εν λόγω Συλλεγόμενα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 GDPR). 
  • Επιπλέον, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Συλλεγόμενων δεδομένων σας σε κάποιες περιπτώσεις (ειδικότερα, όταν δεν υποχρεούμεθα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε μια συμβατική ή άλλη νομική απαίτηση, ή όπου χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για απευθείας εμπορική προώθηση - άρθρο 21 GDPR).
  • Όπου έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή (άρθρο 7, παρ. 3 GDPR). Αν ζητήσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να επεξεργάζεται η SONY τα δεδομένα σας, το γεγονός αυτό δεν θίγει οποιαδήποτε επεξεργασία έχει προηγηθεί της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής.

  Τα δικαιώματα αυτά περιορίζονται, για παράδειγμα, σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματός σας θα αποκάλυπτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα άλλου ατόμου, ή αν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες που υποχρεούμεθα δια νόμου να διατηρούμε ή αν έχουμε επιτακτικά έννομα συμφέροντα ως προς τη διατήρηση. Σε περίπτωση που θελήσετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας.

  Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή για την προστασία των δεδομένων στη χώρα/περιοχή όπου ζείτε, εργάζεστε, ή αν θεωρείτε ότι παραβιάστηκε η προστασία των δεδομένων – παρά ταύτα, ελπίζουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα ή τις αμφιβολίες που ενδεχομένως έχετε σχετικά με τη χρήση των Συλλεγόμενων δεδομένων από εμάς.

  Τελευταία ενημέρωση: 01-09-2022